Algemene inkoopvoorwaarden Intersafe

Artikel 1: Toepasselijkheid van de algemene inkoopvoorwaarden

 1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten en daarmee verband houdende rechtshandelingen met betrekking tot het door een wederpartij (hierna: “Leverancier”) leveren van zaken en/of verrichten van diensten voor en in opdracht van Intersafe Netherlands B.V. (hierna te noemen: “Intersafe”).
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen van deze algemene inkoopvoorwaarden zijn alleen mogelijk indien en voor zover Intersafe dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de Leverancier zijn niet van toepassing. Intersafe wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Leverancier uitdrukkelijk van de hand. Waar nodig treden deze algemene inkoopvoorwaarden daarvoor in de plaats.
 4. In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt in het navolgende onder levering verstaan het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Offertes die van de Leverancier afkomstig zijn, worden geacht onherroepelijk te zijn, tenzij uit de offerte schriftelijk en uitdrukkelijk blijkt dat die offerte vrijblijvend is.
 2. Orders zijn slechts bindend voor Intersafe indien deze
  a. met vermelding van een ordernummer en omschrijving schriftelijk per orderformulier of door middel van EDI (Electronic Data Interchange) worden doorgegeven aan de Leverancier en
  b. door de Leverancier binnen 48 uur na dagtekening van de order zijn bevestigd met vermelding van het ordernummer, het artikelnummer, de bestelde hoeveelheid en het positie c.q. lijnnummer zoals opgenomen in de order van Intersafe . Door deze orderbevestiging verklaart de
  Leverancier zich akkoord met deze algemene inkoopvoorwaarden.
 3. Indien de Leverancier de order niet binnen de hierboven onder 2.2.b. genoemde termijn bevestigt, dan wel aantekeningen maakt en/of toevoegingen vermeldt, behoudt Intersafe zich het recht voor de order in te trekken. Het voorgaande geldt eveneens indien niet aan de overige voorwaarden vermeld onder 2.2 is voldaan.
 4. Alle kosten gemoeid met het opstellen van een offerte of het uitbrengen van een aanbod zijn voor rekening van de Leverancier.

Artikel 3: Prijzen; betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de in de order genoemde prijzen vast en kunnen niet tussentijds eenzijdig door de Leverancier worden aangepast en/of gewijzigd. Prijswijzigingen dienen 90 dagen voor einde kalenderjaar gecommuniceerd te worden, waarna wijzigingen per 1 januari van het volgend jaar effectief worden. Tussentijdse prijsaanpassingen worden niet geaccepteerd.
 2. Betaling vindt plaats hetzij binnen zestig (60) dagen, hetzij binnen 14 dagen na factuurdatum onder aftrek van 3% betalingskorting, mits de levering van de zaken en/of de uitvoering van de diensten is goedgekeurd.
 3. De Leverancier dient op de factuur de volgende gegevens te vermelden:
  a. het ordernummer van Intersafe ;
  b. het artikelnummer van Intersafe ;
  c. het artikelnummer van Leverancier;
  d. de positie c.q. lijn nummer;
  e. de hoeveelheid van de afgeleverde zaken;
  f. de bruto verkoopprijs per afgeleverde zaak;
  g. de gehanteerde korting per afgeleverde zaak; en
  h. de nettoprijs van de afgeleverde zaken.
 4. Backorders worden nimmer gefactureerd vóór aflevering van de zaken.
 5. Indien de factuur niet voldoet aan de vereisten vermeld onder 3.3 en 3.4 kan Intersafe de factuur binnen 14 dagen terugzenden aan de Leverancier ter correctie. De Leverancier dient in dat geval de bezwaren op de factuur binnen 5 werkdagen op te lossen en EUR 25 af te trekken van de totaalprijs vermeld op de factuur.
 6. Indien de Leverancier enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst of uit hoofde van deze algemene inkoopvoorwaarden niet of niet volledig nakomt, is Intersafe gerechtigd de betaling aan de Leverancier op te schorten.
 7. Betaling door Intersafe houdt op geen enkele wijze afstand van rechten in. Intersafe is te allen tijde bevoegd vorderingen van de Leverancier op haar te verrekenen met vorderingen die Intersafe, uit welke hoofde ook, heeft op de Leverancier.

Artikel 4: Levering van zaken

 1. Voor de interpretatie van de leveringscondities zijn van toepassing de “Incoterms 2010”, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel, Parijs.
 2. Levering geschiedt D.D.P. (Delivered Duty Paid) aan het door Intersafe aangegeven adres, stipt op het in de order aangegeven dan wel overeengekomen dag tussen 08.00 en 14.00 uur.
 3. Door het enkel overschrijden van een in de order aangegeven dan wel overeengekomen termijn voor (delen van) de levering zal de Leverancier in verzuim zijn.
 4. De levering is voltooid op het moment dat de zaken door of namens Intersafe in ontvangst zijn genomen alsmede voor akkoord is getekend voor aflevering.
 5. Onder levering wordt mede verstaan levering van alle bijbehorende documentatie zoals bijvoorbeeld tekeningen, kwaliteits-, keurings- en garantiecertificaten, instructieboeken en handleidingen. De Leverancier is niet bevoegd tot het uitvoeren van deelleveringen. Indien het uitvoeren van deelleveringen desondanks is overeengekomen, wordt voor de toepassing van deze algemene inkoopvoorwaarden onder levering mede een deellevering verstaan.
 6. Met levering van meer of minder dan de bestelde hoeveelheid wordt slechts akkoord gegaan indien dit schriftelijk is overeengekomen. Intersafe mag op kosten van de Leverancier
  a. te veel geleverde goederen,
  b. vóór de leveringsdatum c.q. leveringstijdstip geleverde goederen en
  c. na de leveringsdatum c.q. leveringstijdstip geleverde zaken, terugzenden of weigeren te aanvaarden.
 7. De Leverancier dient Intersafe onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen bij het ontstaan van een backorder onder vermelding van het ordernummer van Intersafe , het artikelnummer van Intersafe , de hoeveelheid van de afgeleverde zaken en het positie c.q. lijnnummer. De Leverancier dient bij iedere melding van de openstaande orders door Intersafe , op dezelfde dag de status van de bestelling aan Intersafe door te geven. Backorders kunnen eenzijdig door Intersafe worden aangepast.
 8. De Leverancier dient Intersafe onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van iedere omstandigheid die een vertraging in de aflevering kan veroorzaken. In een dergelijk geval is de Leverancier verplicht zich in te spannen om ondanks de omstandigheden die de aflevering bemoeilijken, deze op tijd te doen plaatsvinden.
 9. Intersafe is gerechtigd de geleverde artikelen binnen één (1) jaar na ontvangst te retourneren tegen volledige vergoeding van de kostprijs voor zover de artikelen onbeschadigd zijn en voorzien zijn van een deugdelijke verpakking.

Artikel 5: Uitvoering van diensten

 1. De Leverancier zal de diensten verrichten als omschreven in de order dan wel de overeenkomst. De Leverancier zal op het in de order aangegeven dan wel overeengekomen tijdstip of binnen de in de order aangegeven dan wel overeengekomen termijn de diensten verlenen.
 2. Door het enkele overschrijden van de in de order aangegeven dan wel overeengekomen termijn voor het verlenen van de diensten zal de Leverancier in verzuim zijn.
 3. De Leverancier zal de diensten verrichten als een goed Leverancier met gebruikmaking van de juiste materialen en inschakeling van voldoende en gekwalificeerd personeel en/of derden. De Leverancier kan de uitvoering van de werkzaamheden alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Intersafe opdragen aan derden.
 4. De Leverancier is te allen tijde verantwoordelijk voor en draagt zorg voor de bij de te verrichten diensten in te schakelen hulpmiddelen, personeel en/of derden.

Artikel 6: Verpakking en verzending

 1. De Leverancier zal iedere zaak separaat verpakken met inachtname van de bij of krachtens wet gestelde eisen en op een voor de zaken geëigende manier. Op elke verpakking dienen de volgende gegevens te worden vermeld; het artikelnummer van Intersafe , de hoeveelheid afgeleverde zaken, een korte omschrijving van de afgeleverde zaken en de EAN code.
 2. De Leverancier zal de zaken op zodanige wijze verpakken, dat deze Intersafe in goede staat bereiken en voor doorzending naar elke locatie in de Benelux geschikt zijn.
 3. Bij gebruik van pallets door Leverancier dienen uitsluitend Euro pallets gebruikt te worden. De hoogte van de verpakking inclusief pallet mag nimmer 1,80m overschrijden.
 4. Iedere zending dient te worden vergezeld van een paklijst. De paklijst dient aan de buitenkant van de verpakkingen rechts bovenaan, goed zichtbaar, te worden aangebracht met vermelding van de volgende gegevens;
  a. het ordernummer van Intersafe;
  b. het artikelnummer van Intersafe;
  c. de omschrijving van Intersafe;
  d. positie c.q. lijnnummer van de inkooporder van Intersafe;
  e. het artikelnummer van de Leverancier;
  f. de hoeveelheid van de afgeleverde zaken;
  g. het ordernummer van de Leverancier;
  h. EAN code.
 5. Door Intersafe aan de verpakking en/of verzending gestelde eisen zullen – mits tijdig schriftelijk aan de Leverancier kenbaar gemaakt – door deze strikt worden nageleefd.
 6. De Leverancier dient onverwijld schriftelijk of door middel van EDI voormelding te maken aan Intersafe na iedere verzending van de zaken en/of bij het ontstaan van een omstandigheid die vertraging in de aflevering veroorzaakt. De Leverancier zal per ordernummer of per pallet één voormelding maken onder vermelding van het ordernummer van Intersafe, het artikelnummer van Intersafe , de hoeveelheid van de afgeleverde zaken, EAN codes per positie c.q. lijn nummer en het artikelnummer van de Leverancier.
 7. Bij niet naleving van het bepaalde in artikel 6.1, 6.2 en 6.3 is Intersafe naar haar keuze gerechtigd tot het retourneren van de zaken of tot het aftrekken van EUR 50 van het totaalbedrag van de factuur, onverminderd eventuele andere rechten van Intersafe.
 8. Indien de Leverancier hetgeen in artikel 6.4 is bepaald niet naleeft is hij EUR 25 per paklijst aan Intersafe verschuldigd, onverminderd eventuele andere rechten van Intersafe.
 9. Bij niet naleving van het bepaalde in artikel 6.6 is Intersafe naar haar keuze gerechtigd tot het retourneren van de zaken of tot het aftrekken van EUR 25 van het totaalbedrag van de factuur, onverminderd eventuele andere rechten van Intersafe .
 10. Retourzending van de zaken geschiedt voor rekening en risico van de Leverancier naar een door deze op te geven bestemming. De Leverancier dient de geretourneerde zaken op eerste verzoek van Intersafe terug te nemen.

Artikel 7: Keuring

 1. Keuring door of namens Intersafe kan plaatsvinden zowel voor als na de levering.
 2. In het geval van keuring dient de Leverancier:
  a. toegang te verlenen tot plaatsen waar de zaken worden geproduceerd en/of zijn opgeslagen;
  b. medewerking aan de gewenste keuring te verlenen en voor zijn rekening de benodigde documentatie en inlichtingen te verstrekken.

Artikel 8: Garantie

 1. De garantieperiode bedraagt vierentwintig (24) maanden, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De garantieperiode vangt aan op het moment van acceptatie van de levering van de zaken en het verrichten van diensten.
 2. Gedurende de garantieperiode garandeert de Leverancier de deugdelijkheid van de door hem geleverde zaken en/of verrichte diensten en garandeert hij dat deze zaken en/of diensten beantwoorden aan de overeenkomst. De garantie omvat ten minste:
  a. de zaken en/of diensten beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd en voldoen aan de eventueel door Intersafe verstrekte specificaties;
  b. de zaken en/of diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de order is geplaatst en de overeenkomst is gesloten;
  c. de zaken nieuw zijn, van goede kwaliteit zijn en vrij zijn van gebreken en rechten van derden;
  d. de diensten op vakbekwame wijze en ononderbroken zullen worden verricht;
  e. de zaken en/of diensten voorzien zijn van een aanduiding van de producent of van degene die de zaken en/of hulpmiddelen in de handel brengt; en
  f. de zaken en/of diensten voorzien en vergezeld zijn van alle gegevens en instructies die nodig zijn voor een juist en veilig gebruik.
  Indien en voor zover van toepassing dient de Leverancier – onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel – ervoor zorg te dragen dat wordt voldaan aan alle voorschriften die voortvloeien uit de toepasselijke Europese en Nederlandse wet – en regelgeving inzake (onder meer) kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Voorts dienen alle te leveren persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien te zijn van een CE-keurmerk, daarbij de overgangstermijn ten aanzien van de relevante EU-richtlijnen in acht nemend. Van artikelen welke aan een EN-norm voldoen, dient een declaration of conformity en een EN-keuringsrapport aanwezig te zijn. Binnen 24 uur na een verzoek van Intersafe dient een kopie overhandigd te worden. Mocht blijken dat documenten niet juist zijn of ontbreken, kan Intersafe de goederen op kosten van de Leverancier retourneren tegen volledige creditering van het aankoopbedrag.
 3. Indien de zaken – ongeacht de resultaten van eventuele voorafgaande keuringen – niet blijken te voldoen aan het bepaalde in lid 2 van het onderhavige artikel, zal de Leverancier de zaken voor zijn rekening en ter keuze van Intersafe op diens eerste verzoek herstellen, vervangen of het ontbrekende aanvullen, tenzij Intersafe de voorkeur geeft aan ontbinding van de overeenkomst of vervangende schadevergoeding. Een en ander laat het recht van Intersafe op (aanvullende) schadevergoeding (waaronder de kosten ter zake van reparatie en demontage) onverlet.
 4. Intersafe kan geen beroep meer doen op garantie indien hij de Leverancier niet binnen zes (6) weken na de ontdekking daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld.
 5. Indien de zaken door of namens Intersafe worden gekeurd, dient de in het vorige lid bedoelde kennisgeving ten aanzien van tekortkomingen die bij de keuring redelijkerwijs ontdekt hadden behoren te worden binnen zes (6) weken na deze keuring plaats te vinden.
 6. In spoedeisende gevallen en in gevallen dat na overleg met de Leverancier redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze zal tekortkomen in de nakoming van zijn garantieverplichtingen, heeft Intersafe het recht herstel of vervanging voor rekening van de Leverancier zelf uit te voeren of door derden uit te laten voeren. Dit ontslaat de Leverancier niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
 7. Zodra de Leverancier weet of behoort te weten dat hij zal tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, is hij verplicht hiervan onmiddellijk schriftelijk onder opgave van redenen mededeling te doen aan Intersafe .
 8. Een overeengekomen garantietermijn begint na acceptatie van een uitgevoerde reparatie waarop de garantiebepalingen van toepassing zijn opnieuw te lopen.
 9. Onverminderd het bepaalde in dit artikel is Intersafe gerechtigd de geleverde artikelen binnen één (1) jaar na ontvangst op kosten van de leverancier te retourneren tegen volledige vergoeding van de kostprijs voor zover de artikelen onbeschadigd zijn en voorzien zijn van een deugdelijke verpakking.

Artikel 9: Risico en eigendom

 1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, gaat het risico van de af te leveren zaken eerst bij aflevering op Intersafe over. Het risico gaat niet over indien de zaken niet aan de overeenkomst voldoen respectievelijk indien de zaken niet vergezeld gaan van alle bijbehorende hulpmiddelen en documentatie.
 2. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, gaat de eigendom van de af te leveren zaken over van de Leverancier op Intersafe op het moment van levering.
 3. Het eigendom en risico met betrekking tot de door de Leverancier verleende diensten gaat over op het moment dat Intersafe de verleende diensten door middel van een schriftelijk document uitdrukkelijk heeft goedgekeurd.
 4. In geval de zaken tijdens of na de levering door Intersafe worden afgekeurd, worden het risico en eigendom geacht nooit te zijn overgegaan op Intersafe.
 5. De Leverancier doet hierbij (bij voorbaat) afstand van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van het retentierecht of het recht van reclame toekomen.

Artikel 10: Intellectuele eigendom

 1. Voor zover ter zake van de door de Leverancier geleverde zaken (inclusief de daarbij behorende documenten) en de door Leverancier verleende diensten intellectuele eigendomsrechten gelden, verleent de Leverancier aan Intersafe een gebruiksrecht dat overeenkomt met de bestemming van de geleverde zaken en de verleende diensten en verleent de Leverancier aan Intersafe voorts het recht zodanig gebruiksrecht aan haar (mogelijke) afnemers te verschaffen.
 2. De Leverancier garandeert dat het gebruik (inclusief doorverkoop) van de door hem geleverde zaken of verrichte diensten geen inbreuk zal opleveren op intellectuele eigendomsrechten van hem en/of derden.
 3. De Leverancier is gehouden Intersafe te vrijwaren voor alle aanspraken die voortvloeien uit een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden en zal Intersafe al de schade vergoeden die daarvan het gevolg is.
 4. Al de intellectuele eigendomsrechten die in verband met of als gevolg van enige relatie tussen Intersafe en de Leverancier ontstaan, berusten bij Intersafe. De Leverancier mag voor zover niet schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de ter beschikking gestelde informatie of hulpmiddelen slechts gebruiken in het kader van en ten behoeve van de overeenkomst met Intersafe . De ter beschikking gestelde documenten of hulpmiddelen mogen zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Intersafe geheel nog gedeeltelijk in welke vorm dan ook beschikbaar worden gesteld aan derden of anderszins gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor Intersafe deze documenten aan de Leverancier heeft verstrekt.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade zoals bedoeld in de artikelen 6:185 e.v. BW (productaansprakelijkheid) die door Intersafe en/of derden wordt geleden als gevolg van een gebrek in zijn product waardoor het niet de veiligheid biedt die men gerechtigd is te verwachten. Deze aansprakelijkheid omvat de schade als gevolg van een gebrek in een deel van de zaak, dat van een derde afkomstig is (zoals componenten, grondstoffen, etc.).
 2. De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door Intersafe en/of derden wordt geleden als gevolg van (tekortkoming in) geleverde zaken en/of verrichte diensten en/of als gevolg van zijn (Leverancier) handelen of nalaten, het handelen of nalaten van zijn (Leverancier) personeel en/of door hem ingeschakelde derden. De aansprakelijkheid van de Leverancier heeft zowel betrekking op directe als indirecte schade.
 3. De Leverancier vrijwaart Intersafe voor aanspraken van derden op grond van aansprakelijkheid als bedoeld in de vorige twee leden en zal op eerste verzoek van Intersafe een schikking treffen met die derden, dan wel zich in rechte, in plaats van of gezamenlijk met Intersafe – één en ander ter beoordeling van Intersafe – verweren tegen aanspraken als hiervoor bedoeld.
 4. De Leverancier zal zich tegen de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel genoegzaam verzekeren en verleent Intersafe desgewenst inzage in de polis. Deze verzekeringsplicht strekt zich ook uit tot hulpmiddelen welke op enigerlei wijze bij de uitvoering van deze overeenkomst zijn betrokken.
 5. Intersafe is niet aansprakelijk voor schade geleden aan de zijde van de Leverancier, zijn personeel en/of de door de Leverancier ingeschakelde hulppersonen, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid dan wel opzet aan de zijde van Intersafe.

Artikel 12: Overmacht

 1. In het geval van overmacht wordt de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmachtperiode, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Indien de overmachtsituatie langer duurt dan dertig (30) dagen, heeft enkel Intersafe het recht door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder dat daarbij enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. Onder overmacht aan de zijde van de Leverancier wordt in ieder geval niet verstaan gebrek aan personeel, stakingen, wanprestatie van door de Leverancier ingeschakelde derden, uitval van hulpmaterialen en liquiditeits – c.q. solvabiliteitsproblemen bij de Leverancier.

Artikel 13: Opschorting en ontbinding

 1. Intersafe is bevoegd naar zijn keuze de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk (met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling) schriftelijk te ontbinden (zonder dat Intersafe gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding en onverminderd zijn eventuele verder toekomende rechten) in het geval van:
  a. surséance van betaling of faillietverklaring van de Leverancier of een aanvraag daartoe;
  b. verkoop of beëindiging van de onderneming van de Leverancier;
  c. onder curatelenstelling of onder bewindstelling van de Leverancier;
  d. intrekking van vergunningen van de Leverancier die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn; of
  e. beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van de Leverancier of op de zaken bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Voorts is de Leverancier bevoegd naar zijn keuze de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden in het geval van tekortschieten van de Leverancier in de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst en, voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, na door Intersafe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld en de verplichting niet alsnog binnen een termijn van dertig (30) dagen wordt nagekomen.
 3. Alle vorderingen die Intersafe in het geval van ontbinding overeenkomstig dit artikel op de Leverancier mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 14: Geheimhouding

 1. De Leverancier zal ter zake van alle gegevens en bedrijfsinformatie van Intersafe, waarvan hij de vertrouwelijkheid redelijkerwijs mocht begrijpen, alsmede van alle door Intersafe als vertrouwelijk aangemerkte gegevens welke hij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis krijgt, de strikte geheimhouding jegens derden handhaven en zijn personeel respectievelijk een ieder die de Leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt tot eenzelfde geheimhouding verplichten.

Artikel 15: Toegang tot gegevens

 1. De Leverancier zal Intersafe op haar eerste verzoek haar gegevens ter beschikking stellen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de hoeveelheden geleverde zaken en verleende diensten en kosten.

Artikel 16: Overdracht; uitbesteding

 1. De Leverancier zal de rechten en verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intersafe .
 2. De Leverancier zal de uitvoering van zijn verplichtingen uit de overeenkomst noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intersafe.
 3. Ingeval Intersafe de schriftelijke toestemming als bedoeld onder 16.1 en 16.2 verleent, wordt het handelen respectievelijk nalaten van de derde aan de Leverancier toegerekend als betrof het diens eigen gedragingen.
 4. Intersafe heeft het recht aan de toestemming voorwaarden te verbinden.
 5. Intersafe is altijd gerechtigd zijn om de rechtsverhouding tussen de partijen onder deze algemene voorwaarden of enig recht of verplichting daaronder over te dragen aan een groepsmaatschappij waarmee zij zich op dat moment in een groep bevindt als gedefinieerd in art. 2:24b BW, en de Leverancier verleent hierbij voor alsdan zijn medewerking aan een dergelijke overdracht.

Artikel 17: Algemeen 

 1. De overeenkomst en deze algemene voorwaarden omvatten de volledige rechtsverhouding c.q. overeenkomst tussen Intersafe en de Leverancier en treden in de plaats van alle andere overeenkomsten van welke aard dan ook (schriftelijk of mondeling).
 2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden onder enig recht ongeldig of niet-afdwingbaar is, wordt deze bepaling gehandhaafd voor zover rechtens toelaatbaar.
 3. Intersafe is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal haar wederpartijen over een dergelijke wijziging informeren door een bericht op haar website te plaatsen.

Artikel 18: Toepasselijk recht, geschillen

 1. Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Intersafe en de Leverancier is het Nederlandse recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (CISG).
 2. Van geschillen tussen de Leverancier en Intersafe neemt in eerste aanleg bij uitsluiting kennis de rechtbank te Rotterdam. Intersafe is echter bevoegd zich te wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter.