Algemene verhuurvoorwaarden Intersafe

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten van huur, verhuur en ter beschikkingstelling van zaken (hierna te noemen: het gehuurde) en daarmee samenhangende werkzaamheden en handelingen van Intersafe Netherlands B.V. (hierna verder te noemen: Verhuurder), uitgebracht aan en/of gesloten met de betrokken wederpartij (waaronder begrepen: de werknemers van de wederpartij, de haar gelieerde vennootschappen en de door haar ingeschakelde derden (waaronder mede begrepen: de werknemers van deze partijen) en samen met de wederpartij hierna te noemen: Huurder).
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door Huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. De aan Verhuurder gelieerde vennootschappen en de door haar ingeschakelde derden kunnen zich jegens Huurder op deze voorwaarden beroepen.

Artikel 2: De aanbieding

 1. Alle aanbiedingen van Verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Huurder verstrekte gegevens. Huurder staat ervoor in dat de gegevens hij aan Verhuurder heeft verstrekt juist zijn. Indien deze gegevens niet correct blijken te zijn, heeft Verhuurder het recht zijn aanbieding te wijzigen of in te trekken.
 2. De aanbieding van Verhuurder is vier weken geldig te rekenen vanaf de datum van dagtekening van de aanbieding. Indien een aanbieding binnen deze termijn niet schriftelijk is geaccepteerd, vervalt de aanbieding, behoudens indien Verhuurder de geldigheidsduur van de aanbieding schriftelijk heeft verlengd.

Artikel 3: Toepassing 

 1. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Huurder dat het gehuurde deugdelijk, geschikt, vereist en/of gevraagd is voor datgene waarvoor Huurder het gehuurde zal toepassen. Huurder dient dit voordat de overeenkomst aanvangt en herhaaldelijk tijdens de duur van de huurovereenkomst zelf te verifiëren.
 2. Indien Huurder het gehuurde huurt ten behoeve van of voor gebruik door zijn werknemers en/of door hem ingeschakelde derden, geldt de in dit artikel 3.1 bepaalde onderzoeksplicht onverkort als zelfstandige verplichting van Huurder ten aanzien van genoemde werknemers en derden.
 3. Verhuurder geeft over de deugdelijkheid, geschiktheid en toepassing van de te huren zaken nimmer adviezen, raadgevingen, berekeningen of andere opgaven aan Huurder, behalve indien Verhuurder en Huurder het geven van een dergelijk advies schriftelijk zijn overeengekomen (met toepassing van specifiek daartoe gehanteerde adviesvoorwaarden) en het advies is gegeven door gediplomeerd en gespecialiseerd deskundige van Verhuurder.

Artikel 4: De overeenkomst 

 1. De huur/verhuur geschiedt uit hoofde van een overeenkomst van huur en verhuur tussen Huurder en Verhuurder (hierna te noemen de huurovereenkomst).
 2. Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de aanbieding door Verhuurder, of door ondertekening door Huurder van een door Verhuurder verstrekte huurovereenkomst betreffende de te huren zaak dan wel indien Verhuurder uitvoering heeft gegeven, bijvoorbeeld door levering, aan een opdracht tot verhuur.
 3. De looptijd van de huurovereenkomst is vastgelegd in de huurovereenkomst. De huurperiode vangt aan op de eerste werkdag na aflevering (afleverdatum) van het gehuurde aan Huurder.

Artikel 5: Huursom en indexering 

 1. Voor de huur is Huurder een huursom verschuldigd zoals die is opgenomen in de huurovereenkomst.
 2. De huursom kan jaarlijks door Verhuurder worden aangepast op basis van markt-,  prijs- en kostenontwikkelingen.

Artikel 6: Plaatsing en aanleg

 1. Huurder is verplicht ten behoeve van het gehuurde een locatie om niet aan Verhuurder ter beschikking te stellen die voldoet aan de daaraan door Verhuurder te stellen eisen. Alle kosten verband houdende met het aanpassen van de locatie aan de eisen van Verhuurder zijn voor rekening van Huurder.
 2. De kosten voor plaatsing en aanleg van het gehuurde, zoals die zijn weergegeven in de aanbieding zijn voor rekening van Huurder.
 3. Indien Huurder geen eigenaar is van het (bedrijfs)perceel, staat hij ervoor in dat de eigenaar akkoord gaat met het verrichten van alle handelingen die door Verhuurder voor het tot stand brengen, vervangen, verplaatsen, uitbreiden, wijzigen of wegnemen van het gehuurde gewenst of noodzakelijk wordt geacht, zowel ten behoeve van hemzelf als ten behoeve van derden. Verhuurder kan verlangen dat Huurder hiertoe een schriftelijke verklaring van de eigenaar overlegt.

Artikel 7: Levering

 1. Het gehuurde kan bij Verhuurder op een afgesproken dag worden afgehaald en Partijen zullen alsdan de verdere afspraken maken die daarvoor nodig zijn.
 2. Partijen kunnen afspreken dat Verhuurder het gehuurde brengt op of verstuurt naar een door Huurder aangewezen locatie. In het eerste geval dient Huurder ervoor te zorgen dat op de afgesproken dag op het afgesproken afleveradres, een daartoe namens Huurder bevoegd persoon aanwezig is voor het in ontvangst nemen van het gehuurde. Deze persoon dient zich aan Verhuurder te legitimeren.
 3. Voor zover op de datum niemand namens Huurder aanwezig is, dan heeft Verhuurder het recht het gehuurde mee terug te nemen. Alle in verband hiermee gemaakte kosten, waaronder huurderving en transportkosten, zijn voor rekening van Huurder. Ook blijft Huurder de te betalen huur onverminderd verschuldigd.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 2 verplicht Verhuurder zich bij aflevering op een door Huurder aangewezen locatie zich in te spannen om het gehuurde binnen de afgesproken leveringstermijn te leveren. Opgegeven termijnen zijn evenwel nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
 5. Indien op verzoek van Huurder bij het laden (en/of lossen) gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van Verhuurder, gebeurt dit geheel voor eigen risico van Huurder.
 6. Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te (laten) controleren en/of onderzoeken. Indien Huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de huurovereenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd.
 7. Vanaf het moment van aflevering van het gehuurde is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van Huurder.

Artikel 8: Goed huurderschap en eigendom

 1. Huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en verzekeren en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften, de aard en bestemming van het gehuurde.
 2. Het is Huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.
 3. Het is Huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren, dan wel het gehuurde door niet-gekwalificeerde, niet-voorgelichte of terzake onkundige personen te laten gebruiken.
 4. Het verhuurde is en blijft te allen tijde eigendom van Verhuurder.
 5. Zonder toestemming van Verhuurder mag Huurder het gehuurde niet verplaatsen of doen verplaatsen, noch dit uit het perceel verwijderen, noch hieraan wijzigingen aanbrengen.
 6. Zonder toestemming van Verhuurder mag Huurder het gehuurde niet onderverhuren, of anderszins aan derden in gebruik geven.
 7. Huurder staat er voor in dat zijn werknemers en de door hem ingeschakelde derden aan Huurder’s verplichtingen in dit artikel zullen voldoen.

Artikel 9: Toegang tot het perceel en bereikbaarheid van het gehuurde

 1. Huurder is verplicht de door of vanwege Verhuurder aangewezen personen in de gelegenheid te stellen het gehuurde te onderhouden, te herstellen en weg te nemen.
 2. Huurder is verplicht ervoor zorg te dragen dat het gehuurde naar het oordeel van Verhuurder goed bereikbaar is.
 3. Verhuurder heeft het recht na schriftelijke aanmaning en ingebrekestelling belemmeringen (te doen) weg nemen. De hieruit voortvloeiende kosten zijn volledig voor rekening van Huurder.

Artikel 10: Risico 

 1. Huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door Verhuurder in ontvangst is genomen en is gecontroleerd, aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en het totaal verloren gaan van het gehuurde.
 2. Huurder is voorts aansprakelijk voor alle door Verhuurder gemaakte vernieuwing-, herstel-, reparatie- en reinigingskosten indien het verhuurde beschadigd aan Verhuurder wordt teruggegeven, dan wel indien het zich bij teruggave aan Verhuurder in een staat bevindt die, behoudens normale slijtage, naar het redelijk oordeel van Verhuurder slechter is dan verwacht mag worden.
 3. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en/of totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan Verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld.
 4. Indien de verwachte schade, reparatie- en reinigingskosten niet meer bedragen dan EUR 1.500 geschiedt expertise door Verhuurder.
 5. Indien de verwachte reparatie-, reinigingskosten en schade meer dan EUR 1.500 bedragen, zal de expertise op kosten van Huurder worden uitgevoerd door een door Verhuurder aangewezen schadebureau. Huurder heeft het recht voor eigen kosten een eigen of contra-expertise uit te voeren die voltooid moet zijn binnen 8 kalenderdagen nadat Verhuurder Huurder heeft ingelicht over de expertise. Huurder dient Verhuurder schriftelijk op de hoogte te stellen van het voornemen tot een eigen of contra-expertise. Na het verstrijken van genoemde termijnen volgt door Verhuurder herstel, reparatie, dan wel reiniging van het gehuurde.
 6. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient ten minste de bruto verkoopprijs van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan Verhuurder te worden vergoed, onverminderd andere rechten van Verhuurder.
 7. De in dit artikel door Verhuurder te vorderen schade laat het recht van Verhuurder tot vordering van huurderving of andere schade om welke redenen dan ook onverlet.

Artikel 11: Schade veroorzaakt door het gehuurde

 1. Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan of door het gehuurde of veroorzaakt door werkzaamheden uitgevoerd met het gehuurde. Huurder zal Verhuurder vrijwaren en/of schadeloosstellen tegen alle aanspraken van derden (waaronder begrepen werknemers van Huurder en/of van derden en door Huurder en/of derden ingeschakelde derden) tegen Verhuurder voortvloeiend uit het gebruik van het gehuurde.

Artikel 12: Verzekering

 1. Huurder is verplicht het gehuurde gedurende de looptijd van de huurovereenkomst op basis van nieuwwaarde verzekerd te hebben en te houden tegen de gebruikelijke gevaren waaronder brand en diefstal. Verhuurder heeft het recht schriftelijk bewijs (polis) te verlangen van het bestaan van een verzekering. Als verzekerde som dient Huurder het bedrag te verzekeren zoals dat in de huurovereenkomst is opgenomen.
 2. Huurder dient ten behoeve van Verhuurder in de polis te bedingen dat in geval van schade Verhuurder zonder tussenkomst van Huurder recht heeft op de schadepenningen.
 3. Indien en voorzover nodig wordt de Wettelijke Aansprakelijkheidverzekering Motorvoertuigen van het gehuurde door Verhuurder verzorgd. Het van toepassing zijnde eigen risico van bovengenoemde aansprakelijkheidsverzekering, komt voor rekening van Huurder.

Artikel 13: Vergunningen

 1. Huurder draagt op zijn kosten zorg voor de in verband met het gehuurde met toebehoren benodigde vergunningen, goedkeuringen, ontheffingen of wijzigingen daarvan.
 2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde vergunningen c.a. dienen uiterlijk drie maanden voor de in artikel 7 bedoelde afleverdag onherroepelijk te zijn. Indien de vergunningen op de afleverdag niet onherroepelijk zijn en het gehuurde mogelijk daardoor niet in bedrijf genomen kan worden, is dit voor rekening en risico van Huurder.

Artikel 14: Retourneren 

 1. Voor zover partijen niet anders hebben afgesproken dient Huurder het gehuurde na ommekomst van de huurtermijn met inachtneming van de openingstijden van Verhuurder te retourneren aan het filiaal van Verhuurder waar het gehuurde is gehuurd en/of in ontvangst genomen.
 2. Indien partijen hebben afgesproken dat Verhuurder het gehuurde zal ophalen, dan is Huurder gehouden, voor zover hij de huurovereenkomst wenst te beëindigen, het filiaal van Verhuurder waar het gehuurde is gehuurd, hiervan vooraf met inachtneming van een termijn van tenminste 48-uur, waarvan tenminste twee volle werkdagen, schriftelijk in kennis te stellen, teneinde Verhuurder gelegenheid te geven het gehuurde op te halen.
 3. Ingeval van een tekortkoming in de nakoming van het de voorafgaande leden bepaalde, blijft de huurovereenkomst van kracht tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het gehuurde door Verhuurder, ongeacht de rechten van Verhuurder op, onder meer, schadevergoeding en/of het laten terughalen van het gehuurde.
 4. Ingeval partijen hebben afgesproken dat Verhuurder het verhuurde zal ophalen, dient het gehuurde door Huurder op het opgegeven adres vanaf 8.00 uur des voormiddag gereed te staan voor vervoer op een locatie die bereikbaar is vanaf een voor het doorgaande verkeer openstaande openbare weg.
 5. Huurder dient er zorg voor te dragen dat op de ophaaldag een daartoe bevoegd persoon aanwezig is om het gehuurde aan Verhuurder af te leveren. Deze persoon dient zich te legitimeren. Bij het niet of niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomen van deze verplichting zijn de daaruit voortvloeiende eventuele schade en kosten voor rekening van Huurder. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde totdat het gehuurde door Verhuurder feitelijk in ontvangst is genomen.
 6. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, heeft Verhuurder aan het (definitieve) einde van de huurovereenkomst het recht het gehuurde weg te nemen en Huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan Verhuurder de in dat verband door Verhuurder gewenste medewerking te verlenen.

Artikel 15: Vrijwaring 

 1. Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle schade die Verhuurdermocht lijden als gevolg van aanspraken van derden (waaronder begrepen de werknemers van Huurder, alsmede de door Huurder ingeschakelde derden en werknemers van die derden) die verband houden met of voortvloeien uit de huurovereenkomst.

Artikel 16: Betaling 

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Verhuurder is gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag te berekenen en/of vooruitbetaling of andere waarborgen te verlangen. De betalingstermijn is een fatale termijn.
 2. De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort op grond van bezwaren tegen de nota, het niet gebruiken van het gehuurde of het niet (goed) functioneren van het gehuurde.
 3. Huurder is niet gerechtigd de hem in rekening gebrachte bedragen te korten of te verrekenen met enig bedrag dat Verhuurder hem verschuldigd is.

Artikel 17: Vergoedingen en heffingen

 1. Alle bedragen die Huurder ingevolge deze algemene voorwaarden of de huurovereenkomst verschuldigd is, zullen respectievelijk kunnen worden verhoogd met de belastingen en de heffingen die Verhuurder krachtens een besluit van de overheid verplicht respectievelijk bevoegd is in rekening te brengen. Verhuurder zal deze verhogingen voor zover mogelijk op de nota nader specificeren.

Artikel 18: Wanbetaling 

 1. Indien Huurder niet binnen de in artikel 16 genoemde termijn betaalt, is Huurder van rechtswege in verzuim en is Huurder aan Verhuurder gestapelde rente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand dat Huurder in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.
 2. De door Huurder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.
 3. Onverminderd het vorenstaande is Huurder aan Verhuurder alle kosten verschuldigd welke Verhuurder maakt tot inning van de aan Verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van Verhuurder om verdere of andere (schade)vergoeding te vorderen.
 4. Onder gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van advocaten, deurwaarders en schade-experts. Buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen gefixeerd op 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum bedrag van tenminste EUR 175.

Artikel 19: Klachten en reclames 

 1. De klachten en reclames worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze binnen 8 dagen na constatering door Huurder dan wel diens ondergeschikten door Huurder aan Verhuurder worden medegedeeld door middel van een schriftelijke kennisgeving.

Artikel 20: Niet-nakoming

 1. Huurder is in verzuim en Verhuurder heeft de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting, indien (i) Huurder zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, (ii) het faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van Huurder is aangevraagd, (iii) Huurder failliet wordt verklaard, (iv) Huurder zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of (v) op het vermogen van Huurder geheel of gedeeltelijk beslag is gelegd.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn Verhuurder en Huurder gerechtigd om de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd een recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de huurovereenkomst niet nakomt.
 3. In gevallen als in lid 1 en 2 genoemd, is Verhuurder te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het gehuurde bij Huurder terug te halen. Huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan Verhuurder de in dat verband door Verhuurder gewenste medewerking te verlenen.
 4. Voorts is Verhuurder in gevallen als in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door Huurder, hetzij door derden in verband met het terughalen van het verhuurde of het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door Verhuurder bij uitoefening van de omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, zijn voor rekening van Huurder.

Artikel 21: Aansprakelijkheid 

 1. Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na het ontstaan ervan bij aangetekend schrijven en gemotiveerd aan Verhuurder te worden gemeld.
 2. Schade, die niet binnen de gestelde termijn en op de voorgeschreven wijze aan Verhuurder is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Huurder aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
 3. Verhuurder is jegens Huurder niet aansprakelijk voor schade, waaronder mede begrepen zaak-, personen- en bedrijfsschade, die ontstaat door of ten gevolge van de aanwezigheid, het functioneren, de werking of het gebruik van het gehuurde en/of door of als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden van Verhuurder, zoals het adviseren ten aanzien, het plaatsen, het controleren, het onderhouden, het herstellen en het verwijderen van het gehuurde.
 4. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is  de totale aansprakelijkheid van Verhuurder (i) uit hoofde van de huurovereenkomst, waaronder aansprakelijkheid wegens niet of niet tijdige levering van het gehuurde of gebreken aan het gehuurde, of (ii) uit anderen hoofde voor schade in welke vorm dan ook (waaronder onrechtmatige daad), beperkt tot de netto-factuurwaarde van het gehuurde, en indien de gehele factuur niet slechts ziet op het gehuurde, dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Indien Verhuurder voor de betrokken aansprakelijkheid is verzekerd, is de aansprakelijkheid van Verhuurder in ieder geval verder beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de assuradeur wordt uitgekeerd. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade waarvoor Huurder is verzekerd. De in dit artikel vermelde beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook indien Verhuurder door Huurder uit anderen hoofde dan de huurovereenkomst aansprakelijk wordt gesteld.
 6. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor vertragingsschade of indirecte schade, waaronder winstderving, gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Verhuurderis niet aansprakelijkheid voor (i) schade voortvloeiend uit een herstel of verandering aan het gehuurde na ontvangst door Huurder doch voor teruggave van het gehuurde aan Verhuurder, verricht door Huurder en (ii) schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van Huurder of een van diens ondergeschikten.
 8. Verhuurder is  nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door (al dan niet telefonisch) gegeven adviezen, raadgevingen, berekeningen of andere opgaven ter zake van zaken (inclusief het gehuurde), behalve indien Verhuurder en Huurder het geven van een dergelijk advies schriftelijk zijn overeengekomen en het advies is gegeven door gediplomeerd en gespecialiseerd deskundige van Verhuurder.
 9. De aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Verhuurder.

Artikel 22: Overmacht 

 1. Tijdens overmacht aan de zijde van de ene partij worden de verplichtingen van de andere partij opgeschort. Indien de periode dat de overmacht aan de zijde van de ene partij duurt, langer duurt dan 3 maanden, is de andere partij bevoegd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 2. Indien Verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Verhuurder gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Huurder gebonden deze factuur te voldoen.
 3. Onder overmacht van de Verhuurder in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de huurovereenkomst en die buiten de invloedssfeer van Verhuurder liggen. Daaronder wordt mede verstaan: maatregelen van overheidswege die het nakomen van verplichtingen bemoeilijkt, schaarste, het niet voorradig hebben van het gehuurde, het niet of niet tijdig voldoen van leveranciers van Verhuurder, brand, hoge watersnoden, extreme weersomstandigheden, stakingen, wegblokkades en werkonderbrekingen.

Artikel 23: Algemeen 

 1. De overeenkomst en deze algemene voorwaarden omvatten de volledige rechtsverhouding c.q. overeenkomst tussen Intersafe Netherlands en de Opdrachtgever met betrekking tot de Diensten en treden in de plaats van alle andere overeenkomsten van welke aard dan ook (schriftelijk of mondeling) met betrekking tot de Diensten.
 2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden onder enig recht ongeldig of niet-afdwingbaar is, wordt deze bepaling gehandhaafd voor zover rechtens toelaatbaar.
 3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intersafe Netherlands de rechtsverhouding tussen de partijen onder deze algemene voorwaarden of enig recht of verplichting daaronder over te dragen aan een derde. Intersafe Netherlands is altijd gerechtigd zijn om de rechtsverhouding tussen de partijen onder deze algemene voorwaarden of enig recht of verplichting daaronder over te dragen aan een groepsmaatschappij waarmee zij zich op dat moment in een groep bevindt als gedefinieerd in art. 2:24b BW, en de Opdrachtgever verleent hierbij voor alsdan zijn medewerking aan een dergelijke overdracht.
 4. Intersafe Netherlands is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal haar wederpartijen over een dergelijke wijziging informeren door een bericht op haar website te plaatsen.

Artikel 24: Toe te passen recht en bevoegde rechter 

 1. Op deze algemene voorwaarden, de huurovereenkomst en/of enige daaruit voortvloeiende overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van offertes van, bestellingen aan en/of overeenkomsten met Verhuurder, deze algemene voorwaarden zullen, indien het geschil ontstaat ten aanzien van een in Nederland gevestigde Huurder, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
 3. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van offertes van, bestellingen aan en/of overeenkomsten met Verhuurder en deze algemene voorwaarden zullen, indien het geschil ontstaat ten aanzien van een niet in Nederland gevestigde Huurder, worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut. De plaats van arbitrage zal zijn gelegen in Nederland. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.