Privacybeleid

Dit Privacybeleid informeert u over de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna te noemen 'Persoonsgegevens') en is van toepassing bij het bezoeken en gebruiken van de online applicaties en tools van Intersafe Netherlands B.V. en zijn groepsmaatschappijen die onderdeel zijn van de Lyreco Group (hierna gezamenlijk aangeduid als 'Lyreco Intersafe' of 'Ons/Onze'), evenals de informatie die in welke vorm dan ook beschikbaar wordt gesteld aan bezoekers (hierna de 'Bezoeker' of 'U/Uw' genoemd) via de online applicaties en tools (hierna de 'Website' genoemd).


Dit Privacybeleid heeft een tweeledig doel:

 • het verstrekt de Bezoeker informatie over cookies, trackers en vergelijkbare technologie die wordt gebruikt op Onze website;
 • het informeert de Bezoeker over de gegevensverwerking die door Lyreco Intersafe kan worden uitgevoerd.

Door de Website te bezoeken, gaat de Bezoeker akkoord met de toepasselijkheid van dit Privacybeleid.

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving door Lyreco Intersafe worden aangepast.

Dergelijke gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf de datum waarop ze op de Website zijn gepubliceerd.

We raden u aan om het Privacybeleid regelmatig te raadplegen.


Wij respecteren uw privacy en verwerken, behandelen en beschermen uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Bij het verwerken van Persoonsgegevens, handelend als verwerkingsverantwoordelijke, houden wij ons aan de vereisten van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel 'AVG' genoemd).

Lees ons Privacybeleid aandachtig door, zodat u weet wat uw rechten en onze plichten zijn.


Vragen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan privacy@intersafe.eu of aan Lyreco Intersafe, Wilgenbos 2, 3311 JX Dordrecht, Nederland.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Lyreco Intersafe kan de volgende Persoonsgegevens verwerken (niet-uitputtende lijst):

 • Contactgegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, uw naam, adres, woonplaats, postcode, (mobiele) telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen);
 • Productspecifieke gegevens waaronder, maar niet beperkt tot, gegevens over (optische) metingen, imprints en afbeeldingen;
 • Uw organisatie, functietitel en -omschrijving, geslacht en geboortedatum;
 • Sollicitatiegegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, uw werkervaring, uw opleiding, uw CV en andere gegevens, afhankelijk van de functie waarvoor u solliciteert;
 • Bankgegevens (voor betaling) (alleen automatische incasso, geen creditcard).

Lyreco Intersafe kan ook andere technische gegevens verwerken, zoals URL, IP-adres, browsertype en gebruikte taal/talen, evenals de datum, het tijdstip en de duur van uw bezoek aan onze Website.


HOE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD

Lyreco Intersafe kan Persoonsgegevens verzamelen die u zelf rechtstreeks aan Lyreco Intersafe verstrekt, bijvoorbeeld om ons in staat te stellen een overeenkomst met u aan te gaan of om u informatie te verstrekken over onze producten en/of diensten.

U verstrekt deze gegevens bijvoorbeeld ook via formulieren op de Website en door online bestelaanvragen in te vullen, te reageren op marketingcampagnes of prijsvragen, u aan te melden voor onze nieuwsbrief/-brieven of te solliciteren op een van onze vacatures op de Website.


DOELEN VAN GEGEVENSVERWERKING
Lyreco Intersafe verwerkt Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Commerciële doeleinden:

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de producten en diensten van Lyreco Intersafe
 • Zakelijk relatiebeheer
 • Antwoorden op vragen
 • Uitvoering van contract: Bestellen en leveren van producten

- Verbetering van onze oplossingen:

 • Publiek en verbetering van onze producten
 • Uitbreiding van onze database

- Werving:

 • Sollicitatieprocedure

Wanneer een Bezoeker een contact- of registratieformulier invult op de Website of het online bestelplatform, of een e-mail stuurt naar Lyreco Intersafe, worden de verzonden gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is om deze volledig te beantwoorden en verwerken.

Daarnaast analyseert Lyreco Intersafe uw gedrag op de Website om daarmee de Website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.


RECHTEN VAN BETROKKENEN

Met betrekking tot uw Persoonsgegevens die door Lyreco Intersafe worden verwerkt, beschikt u als betrokkene over een aantal rechten, waaronder het recht op informatie en toegang, rectificatie, het recht om bezwaar te maken of op beperking van de verwerking en het recht op verwijdering (recht om te worden vergeten). Als u gebruik wilt maken van (een van) deze rechten, stuur dan een e-mail naar privacy@intersafe.eu, en vermeld in de onderwerpregel het recht dat u wilt uitoefenen. Lyreco Intersafe zal binnen dertig (30) dagen op uw verzoek reageren. Als Lyreco Intersafe uw verzoek niet inwilligt, zal Lyreco Intersafe uitleggen waarom en u van de redenen op de hoogte stellen.

Als u het niet eens bent met de manier waarop uw verzoek is afgehandeld of hoe Lyreco Intersafe uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, Nederland) of de nationale Autoriteit Persoonsgegevens van het land waar u woont.


GEOGRAFISCHE OPSLAG EN GEGEVENSOVERDRACHT

Lyreco Intersafe slaat uw Persoonsgegevens alleen op in en draagt deze over aan landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte ('EER') en in landen die passende gegevensbescherming bieden zoals vereist door de Europese Commissie op dat grondgebied.

Als de verwerking een overdracht omvat van uw Persoonsgegevens naar een derde land van een leverancier (waaronder een leverancier van een cloudprovider) (d.w.z. buiten de EER) dat niet voldoende bescherming biedt, zal Lyreco Intersafe alleen overgaan tot de overdracht volgens de volgende bepalingen:

 • De standaardcontractbepalingen (of 'SCC') zoals goedgekeurd door de Europese Commissie (Besluit (EU) 2021/914 van 4 juni 2021 betreffende standaardcontractbepalingen voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad of een latere versie).
 • Bindende bedrijfsvoorschriften (of 'BCR') als de betrokken partijen de Europese bindende bedrijfsvoorschriften hebben aanvaard die de verwerking van persoonsgegevens door derden regelen.
 • Elk ander adequaatheidsmechanisme dat officieel wordt erkend door de toepasselijke wetgeving inzake privacybescherming en dat een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens garandeert.

Zowel Lyreco Intersafe als diens derde partijen zullen de Persoonsgegevens alleen verwerken in rechtsgebieden waar de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing is. Deze rechtsgebieden omvatten: de EER-landen en de derde landen die door de Europese Commissie zijn erkend als landen die een voldoende niveau van gegevensbescherming bieden (zie voor meer informatie de website van de Europese Commissie).


KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS


Wanneer de Bezoeker gebruikmaakt van (de bestelmogelijkheden op) de Website, worden door Lyreco Intersafe bepaalde gegevens digitaal opgeslagen en verwerkt, waaronder het zoek-, klik- en bestelgedrag van de Bezoeker.

Lyreco Intersafe kan de Persoonsgegevens van de Bezoeker ook met de volgende doelen gebruiken: (1) om contact op te nemen met de Bezoeker, (2) om de levering van producten, diensten en informatie aan de Bezoeker te verbeteren (bijvoorbeeld marktonderzoek), (3) om de verkoop van producten op een ordelijke manier te beheren, (4) om de Bezoeker te informeren over producten of diensten die interessant kunnen zijn voor de Bezoeker (mits de Bezoeker Lyreco Intersafe daarvoor toestemming heeft gegeven), (5) om eventuele geschillen te beslechten. Deze gegevens worden zonder voorafgaande toestemming van de Bezoeker niet aan derden doorgegeven.


Google Analytics

Lyreco Intersafe maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de Bezoeker de Website gebruikt en hoe effectief Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina's zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van de computer van de Bezoeker (het IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees voor meer informatie het Privacybeleid van Google.

Google gebruikt deze informatie om te evalueren hoe u de Website gebruikt, om rapporten over de Website-activiteit op te stellen voor Website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot Website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven indien dit wettelijk vereist is of wanneer deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de overeenkomstige instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze Website volledig kunt gebruiken. Door deze Website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet.


GEBRUIK VAN COOKIES

Lyreco Intersafe maakt gebruik van cookies bij het aanbieden van elektronische diensten.

Voor meer informatie, lees het Cookiebeleid op de betreffende Website.


HOE WE UW GEGEVENS BEVEILIGEN

We nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Zodat bijvoorbeeld deze gegevens niet per ongeluk of onrechtmatig tegelijk met andere worden vernietigd, verloren gaan, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Dit doen wij volgens de geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Een voorbeeld van een technische maatregel is dat uw gegevens tijdens de verzending gecodeerd worden.

Alleen door Lyreco Intersafe geautoriseerde medewerkers mogen uw gegevens inzien en zij hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor de uitoefening van hun functie.


HOELANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?Wij bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij deze verwerken. Soms zijn wij echter verplicht uw gegevens langer te bewaren.


De momenteel toegepaste bewaartermijnen voor gegevens zijn de volgende:

 

Soort dossier 

Minimale bewaartermijn 

Corporate  

 

 

Bestuurlijke besluiten  

Minimale bestaansduur van het bedrijf + 7 jaar 

Aandeelhoudersregister 

Minimale bestaansduur van het bedrijf + 7 jaar 

Dossiers van een ontbonden bedrijf  

7 jaar 

Financieel 

 

 

 

Financiële gegevens 

7 jaar 

Winst- en verliesrekeningen 

7 jaar 

Subsidietoekenningen 

7 jaar  

Belasting-/btw-aangiften 

7 jaar 

Onroerend goed 

Kadaster 

9 jaar  

Douane  

Douanegegevens 

7 jaar  

HR 

 

 

 

 

Salarisadministratie  

7 jaar  

Werknemersinformatie  

5 jaar na de opzegdatum  

Documenten met betrekking tot pensioenopbouw 

7 jaar  

Gegevens van afgewezen sollicitanten 

4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure 

Gegevens met betrekking tot tijdelijke werknemers 

2 jaar na de datum van uitdiensttreding  

Milieu  

 

 

 

 

Gegevens met betrekking tot chemicaliën en stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu 

10 jaar  

Milieuvergunningen 

Afhankelijk van de vergunning 

Afvalboekhouding 

5 jaar 

Ongevallenmeldingen  

5 jaar  

Kwaliteitsindicatoren voor de overdracht van gas (TSO) 

10 jaar  

Producten 

Technische naleving en conformiteitsverklaring voor bouwproducten. Alle PPE-items items zijn onderworpen aan een bewaartermijn van 10 jaar op basis van de 

(EU) VERORDENING 2016/425 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad – Hoofdstuk 2 Artikel 13– Zie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0425 

10 jaar 

Verzekeringen  

Verzekeringspolissen 

7 jaar 

Aankoop 

Inkoopadministratie (levering, acquisities, import, export, grootboek, debiteuren-, crediteurenadministratie, inkoop- en verkoopadministratie)  

7 jaar  

IP 

Dossiers over intellectueel eigendom 

Geen specifieke bewaartermijn 

Contracten  

 

 

Contracten, overeenkomsten en andere afspraken 

7 jaar nadat het document zijn daadwerkelijke waarde heeft verloren 

Geheimhoudingsbedingen en concurrentiebedingen (met boete) 

20 jaar  

Juridische dossiers betreffende dienstverlening (advocaten, accountants, etc.) 

5 jaar 

Overige 

 

Correspondentie 

7 jaar nadat het document zijn waarde heeft verloren 

Persoonsgegevens exclusief cookies 

Niet langer dan nodig voor het verwezenlijken van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Niet korter dan de wettelijke minimale bewaartermijn