Algemene voorwaarden voor advies, verkoop, levering, installatie, onderhoud en keuring

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle gerelateerde activiteiten die Intersafe Netherlands B.V. (hierna aangeduid als “Intersafe”) uitbrengt aan, sluit met en/of verricht bij een betrokken wederpartij (de“wederpartij”) en die, onder meer ten aanzien van producten en systemen (waaronder begrepen: valbeveiliging, nooddouches, gasdetectiesystemen en adembescherming), hierna te noemen: “zaken”, zien op en/of bestaan uit (i) verkoop en levering, (ii) advisering, (iii) installatie, (iv) onderhoud en (v) keuring.
 2. De onder (ii) tot en met (v) genoemde activiteiten worden afzonderlijk en tezamen “Diensten” genoemd en omvatten adviezen, aanbevelingen, calculaties, informatie en verklaringen (waaronder de daaruit voortvloeiende resultaten zoals ontwerpen, analyses en rapportages) over of in verband staande met, onder meer, (i) het gebruik, de installatie, de geschiktheid, de toepassing of anderszins van zaken en (ii) gezond en veilig werken (arbo-regelgeving, risico-inventarisaties, evaluaties van persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidskundige en arbeidshygiënische begeleiding, trainingen en cursussen) en (iii) keuringen en onderhoudsprogramma’s van zaken.
 3. Intersafe wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij uitdrukkelijk van de hand.
 4. De aan Intersafe gelieerde vennootschappen en de door haar ingeschakelde derden kunnen zich jegens de wederpartij op deze voorwaarden beroepen.

Artikel 2: Rechtsverhouding partijen

 1. De partijen beogen dat tussen hen ter zake van de Diensten een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 Nederlands Burgerlijk Wetboek tot stand komt.
 2. Intersafe zal de Diensten op een professionele wijze verrichten, en daarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 3. Intersafe is bevoegd om bij de uitvoering van werkzaamheden derde partijen in te schakelen. De kosten die gepaard gaan met het inschakelen van derde partijen zullen door Intersafe aan de wederpartij worden doorberekend.
 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen mogelijk en geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle offertes van Intersafe zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Offertes vervallen 4 weken na de datum van de offerte. Een offerte vervalt ook indien de zaak waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar dienen slechts ter indicatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 3. Indien de wederpartij schriftelijk (waaronder mede begrepen per fax, per e-mail of op andere elektronische wijze) een bestelling of order heeft geplaatst bij Intersafe , is deze onherroepelijk.
 4. Een overeenkomst tussen Intersafe en de wederpartij komt eerst tot stand nadat Intersafe de bestellingen of opdrachten en eventueel bijzondere afspraken schriftelijk heeft aanvaard, dan wel nadat feitelijk door Intersafe met verzending of uitvoering van zaken en/of opdrachten is aangevangen. In dit laatste geval geldt dat verzending of uitvoering niet betekent dat de door de wederpartij gestelde voorwaarden van die levering of uitvoering zijn aanvaard, behalve voor zover het gaat om de hoeveelheid en identificatie van de betrokken zaken en/of opdracht. Indien een bevestiging afwijkt van de bestelling van de wederpartij, dient de wederpartij dit direct na verzending van de orderbevestiging kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de orderbevestiging bindend zal zijn.
 5. Langs elektronische weg verzonden berichten bereiken Intersafe eerst nadat Intersafe van de inhoud kennis heeft genomen. Langs elektronische weg verstrekte bestellingen binden de wederpartij zonder dat Intersafe deze hoeft te bevestigen.
 6. Eventuele aanvullingen of wijzigingen binden Intersafe slechts indien deze schriftelijk door Intersafe zijn bevestigd.

Artikel 4: Medewerking wederpartij 

 1. De wederpartij dient alle instructies, materialen, informatie en toegang tot zijn locatie die Intersafe nodig heeft voor het verlenen van de Diensten tijdig te leveren en te verlenen. Intersafe is niet verantwoordelijk voor het verifiëren van de juistheid of volledigheid van de door de wederpartij of diens vertegenwoordigers aangeleverde en/of toegankelijk gemaakte informatie.
 2. De wederpartij zal de (werknemers) van Intersafe in en op de locatie begeleiden en voorzien van bedrijfshulpverlening indien nodig.
 3. Eventuele extra tijd die Intersafe nodig heeft voor het verlenen van de Diensten ten gevolge van het feit dat de door de wederpartij verstrekte informatie niet juist of onvolledig is, of aan het onder artikel 4 sub 1 gestelde niet is voldaan, komt volledig voor rekening van de wederpartij.

Artikel 5: Levering en risico 

 1. De leveringstermijn gaat in per datum van de bevestiging van de order. Is betaling vooraf of een aanbetaling overeengekomen, dan gaat de leveringstermijn in na ontvangst van de gehele (aan)betaling.
 2. Leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding kan de wederpartij jegens Intersafe geen aanspraak maken op schadevergoeding, noch ontbinding van de overeenkomst vorderen. In geval van een niet-tijdige levering is Intersafe eerst na een schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
 3. Onder overmacht wordt verstaan – onverlet hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie in ieder geval wordt begrepen – iedere van de wil van Intersafe onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, zoals onder andere oorlog en oorlogsgevaar, oproer, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, werkstakingen, gebrek aan grondstoffen, stagnatie in de toelevering van goederen door toeleveranciers, onvoorziene omstandigheden in het bedrijf, transportmoeilijkheden, in- en/of uitvoerbeperkingen, vorst, brand, epidemieën, (natuur)rampen en/of andere onvoorziene belemmeringen die, onder meer, de vervaardiging of het vervoer van zaken en/of het verrichten van Diensten geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken. Onder belemmeringen worden ook weesomstandigheden verstaan die naar de mening van Intersafe de veilige uitvoering van de werkzaamheden belemmeren. Het in dit artikel bepaalde is ook van toepassing indien de bedoelde omstandigheden zich voordoen bij fabrieken, leveranciers of andere handelaren van wie Intersafe zaken of diensten betrekt.
 4. Indien Intersafe door bovenbedoelde overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst te zijner keuze, hetzij de uitvoering op te schorten tot de overmacht opleverende omstandigheid ophoudt te bestaan, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
 5. Intersafe heeft de keuze van de wijze van transport van de te leveren zaken tenzij de wederpartij of een door de wederpartij ingeschakelde derde de zaken zelf afhaalt bij het magazijn van Intersafe . Het risico ten aanzien van de zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering aan de wederpartij of een door de wederpartij ingeschakelde derde.
 6. Intersafe is gerechtigd om af te leveren in gedeelten.
 7. Op de wederpartij rust een afnameplicht. Zodra Intersafe de wederpartij heeft bericht dat de zaken bij Intersafe gereed staan ter afname, is de wederpartij, ongeacht de overeengekomen wijze van transport, binnen de redelijkerwijs kortst mogelijke termijn tot afname verplicht. Indien Intersafe de zaken levert dan wel laat leveren, dient de wederpartij zorg te dragen voor de snelst mogelijke lossing ter plaatse. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij voor zijn rekening en risico opgeslagen. Na vier weken is Intersafe bevoegd om over te gaan tot verkoop van deze zaken. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd overige rechten van Intersafe .

Artikel 6: Betaling

 1. Intersafe brengt de wederpartij voor de Diensten de door de partijen overeen gekomen vergoeding in rekening. Indien geen vergoeding is overeengekomen, is Intersafe gerechtigd voor de geleverde Diensten een redelijke vergoeding in rekening te brengen. Deze vergoeding wordt in dat geval berekend op basis van het daarvoor gangbare tarief, de tijd die Intersafe heeft besteed of heeft doen besteden aan de Diensten, alsmede het belang, de complexiteit en de urgentie daarvan. Alle eventuele opgegeven of begrote vergoedingen zijn exclusief enige toepasselijke omzetbelasting of soortgelijke belastingen. Onkosten worden aanvullend in rekening gebracht.
 2. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum in Euro’s of in een andere overeengekomen valuta, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bank- of girorekening vermeld op de factuur. Als dag van betaling geldt de dag van bijschrijving op de bank- of girorekening. De wederpartij is niet gerechtigd tot korting, verrekening, opschorting of tot beslag onder zichzelf. De wederpartij is na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en is vanaf die datum de wettelijke handelsrente verschuldigd, verhoogd met 2 procent tot en met de dag van algehele voldoening. Het bedrag dat onderworpen is aan deze contractuele rente zal, voor zover van toepassing, worden berekend na het einde van elk jaar, en zal worden vermeerderd bij de rente die verschuldigd is over dat jaar.
 3. Intersafe is te allen tijde gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen voor de nakoming van diens verplichtingen.
 4. Alle kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid en incassokosten (waaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand) komen voor rekening van de wederpartij, de buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag (maar kunnen meer bedragen). Voor zover Intersafe in een gerechtelijke procedure tegen de wederpartij geheel of gedeeltelijk in het gelijk is gesteld is de wederpartij verplicht tot vergoeding van niet door de rechter aan Intersafe toegewezen bedragen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle door Intersafe geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van Intersafe tot het moment dat de wederpartij volledig aan zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van die zaken heeft voldaan. Indien Intersafe in het kader van de koopovereenkomst werkzaamheden voor de wederpartij verricht, geldt de voorbehouden eigendom tevens totdat de wederpartij vorderingen die met die werkzaamheden verband houden volledig heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vordering, die Intersafe jegens de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in een of meer van zijn verplichtingen jegens Intersafe .
 2. De wederpartij is binnen redelijke grenzen verplicht zijn medewerking te verlenen bij alle maatregelen die Intersafe , ter bescherming van de afgeleverde zaken en/of haar eigendomsrecht op die zaken wil treffen.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Intersafe onmiddellijk hiervan schriftelijk in kennis stellen.
 4. De wederpartij is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken met enig recht te bezwaren, te verkopen of op enige andere wijze aan derden ter beschikking te (doen) stellen. Zolang de geleverde zaken onder het eigendomsvoorbehoud vallen, is de wederpartij uitsluitend bevoegd tot eigen be- of verwerking van afgeleverde zaken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Na be- of verwerking van bedoelde zaken wordt Intersafe (mede)eigenaar van de daaruit gevormde of mede daaruit gevormde zaken en zal de wederpartij deze zaken automatisch gaan houden voor Intersafe .
 5. Indien Intersafe niettegenstaande het bepaalde in het vorige niet de eigendom van de door de wederpartij gevormde zaken verkrijgt, zal de wederpartij op eerste verzoek van Intersafe alle vereiste medewerking verlenen die nodig is voor het vestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht (in voorkomende gevallen mede toekomend aan andere rechthebbenden) op de betreffende zaken ten behoeve van Intersafe .
 6. Intersafe is onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen door deze te verwijderen of te doen verwijderen van de plaats waar deze zich bevinden indien de wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen tekort schiet of Intersafe goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij in die verplichtingen zal tekortschieten en niet in staat is om adequate zekerheid te stellen.
 7. Ingeval van terugname van zaken welke door Intersafe zijn geleverd wordt de koopprijs aan de wederpartij gecrediteerd. Intersafe is gerechtigd om het te crediteren bedrag te verminderen met een enkel door haar te bepalen bedrag dat gelijk is aan haar kosten en schade, onverminderd eventuele verdere en andere rechten van Intersafe op schadevergoeding.

Artikel 8: Retournering 

 1. De wederpartijen zijn gerechtigd bepaalde door Intersafe geleverde zaken binnen veertien kalenderdagen na levering te retourneren onder overlegging van een kopie van de aankoopfactuur of de pakbon. Dit geldt niet:
  a. ten aanzien van zaken die niet deel uitmaken van de standaardvoorraden die Intersafe in zijn magazijn aanhoudt of die door Verkoper (op maat) gemaakt zijn voor de wederpartij;
  b. indien Intersafe enkel op verzoek van de wederpartij de specifieke zaak heeft betrokken van een derde;
  c. indien het zaken betreft die een uiterste houdbaarheidsdatum hebben van zes maanden of minder en die zaken niet binnen bovengenoemde veertien kalenderdagen zijn geretourneerd;
  d. indien Intersafe retournering van zaken uitdrukkelijk heeft uitgesloten;
  e. indien de zaken door de wederpartij zijn ingehuisd (d.w.z. op enigerlei wijze heeft opgesteld, gemonteerd, in gebruik heeft genomen).
 2. Zaken worden slechts teruggenomen indien zij binnen de in artikel genoemde termijn ongebruikt, onbeschadigd, in de originele verpakking en op kosten van de wederpartij worden geretourneerd aan Intersafe op het door haar aangegeven adres. Monster- en testproducten worden slechts teruggenomen na toestemming van en in overleg met Intersafe .
 3. Ingeval van retournering van zaken wordt de koopprijs aan de wederpartij gecrediteerd. Intersafe is gerechtigd om het te crediteren bedrag te verminderen met een enkel door haar te bepalen bedrag dat gelijk is aan haar kosten en schade die met de retournering verband houden.
 4. Intersafe aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met de terugzending tevoren schriftelijk heeft ingestemd (middels het aan de wederpartij verstrekken van een retourordernummer) en indien de zaken aan het door Intersafe op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin ze door Intersafe zijn afgeleverd. Eventuele kosten van (de)montage komen voor rekening van de wederpartij.
 5. Zaken die door Intersafe ontvangen worden na verloop van de in artikel genoemde termijn worden niet teruggenomen, tenzij er sprake is van omstandigheden als vermeld onder de garantiebepaling in artikel 9.
 6. Gedurende de periode dat een wederpartij een te retourneren zaak onder zich heeft, is de wederpartij verplicht als zorgvuldig en goed huisvader voor de zaak te zorgen.

Artikel 9: Garanties, onderzoek, eigen risico

 1. De door Intersafe te leveren zaken voldoen aan de redelijk gangbare en gebruikelijke kwaliteitseisen bij normaal gebruik en die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. Intersafe staat alleen in voor specifieke kwaliteitseisen of specifieke kwaliteitsnormen van door haar geproduceerde of gemodificeerde producten voor zover deze eisen of normen uitdrukkelijk zijn overeengekomen doordat Intersafe die expliciet en schriftelijk heeft bevestigd. Geringe in de handel gebruikelijk of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kwaliteitsachteruitgang door normale slijtage leveren geen gebrek op.
 2. Intersafe garandeert nimmer, ook niet indien vooraf een monster van het geleverde aan de wederpartij is verstrekt, dat het geleverde geschikt is voor verwezenlijking van het doel waarvoor de wederpartij het geleverde wenst aan te wenden, te gebruiken of te verwerken. De wederpartij dient zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik en voldoet aan de eisen die gesteld worden. Intersafe kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. Enige mededeling van Intersafe ontslaat de wederpartij niet van zijn eigen verantwoordelijkheid te onderzoeken of een zaak geschikt is voor het gebruik en voldoet aan de eisen.
 3. Intersafe kan ten aanzien van de in artikel 9.1 genoemde garantie met de wederpartij een specifieke termijn overeenkomen waarin de in artikel genoemde garantie 9.1 geldt. In geval de door Intersafe geleverde zaken afkomstig zijn van of geproduceerd zijn door derden, dan is de garantie van Intersafe beperkt tot de garantie, die door de derden voor de zaak wordt verstrekt, tenzij anders is vermeld.
 4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien er sprake is van een gebrek dat ontstaan is als gevolg van of voortvloeit uit:
  a. onjuist of onzorgvuldig gebruik van een zaak, waaronder gebruik van een zaak in strijd met de gebruiksaanwijzing of een andere relevante aanwijzing;
  b. onvolkomenheden ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Intersafe geen invloed op kan uitoefenen, zoals onvolkomenheden in de zaak die niet hun oorzaak hebben in de productie en/of levering van het product, of zijn ontstaan als gevolg van externe oorzaken,
  waaronder begrepen blikseminslag, brand, overstroming en andere weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot, extreme regenval of temperaturen);
  c. niet normaal gebruik van de zaak, waardoor de zaak abnormale en/of buitensporige slijtagekenmerken vertoont;
  d. onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de zaak of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en/of door derden, daaronder begrepen: wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Intersafe , de wederpartij of derden aan de
  zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
 5. De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die de partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven kalenderdagen na levering schriftelijk aan Intersafe te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien kalenderdagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Intersafe te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Intersafe in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient de vrachtbrief of de paklijst waarop de gebreken (manco’s) zijn aangegeven, mee te zenden. De wederpartij dient Intersafe in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 6. Intersafe aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met de terugzending tevoren schriftelijk heeft ingestemd (middels het aan de wederpartij verstrekken van een retourordernummer) en indien de zaken aan het door Intersafe op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin ze door Intersafe zijn afgeleverd. Eventuele kosten van (de)montage komen voor rekening van de wederpartij.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en de wederpartij de zaken dienaangaande tijdig heeft teruggezonden, dan zal Intersafe de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan of, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van Intersafe , (i) vervangen door een andere, gelijksoortige zaak, of (ii) zorgdragen voor herstel daarvan of (iii) de door de wederpartij betaalde koopprijs crediteren aan de wederpartij, in welk geval de overeenkomst geldt als ontbonden voor zover het de gebrekkige prestatie betreft. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Intersafe te retourneren en de eigendom daarover aan Intersafe te verschaffen, tenzij Intersafe anders aangeeft.
 8. Indien de wederpartij tijdig de zaken heeft terug geleverd, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
 9. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan binnen de in dit artikel genoemde termijnen, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of vergoeding zoals bedoeld in artikel 9.7. De rechten van de wederpartij zijn dan vervallen.
 10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Intersafe daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.
 11. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.
 12. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Intersafe en de door Intersafe bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 10: Gebreken bij Diensten

 1. In geval de wederpartij meent dat de Diensten niet voldoen aan hetgeen de partijen zijn overeengekomen (“Gebrek”), dient de wederpartij zulks binnen 48 uur na ontdekking daarvan, of in ieder geval binnen 48 uur nadat de wederpartij zulks redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk te melden aan Intersafe .
 2. Indien Intersafe oordeelt dat de in het vorige lid beschreven melding inzake een Gebrek gegrond is, zal zij ter hare discretie (i) het Gebrek herstellen, (ii) de Diensten waarop het Gebrek betrekking heeft opnieuw verrichten of (iii) het deel van de vergoeding en onkosten dat aan Intersafe is betaald met betrekking tot die Diensten terugbetalen. Deze verplichtingen van Intersafe vormen de exclusieve rechtsmiddelen van de wederpartij in geval van een toerekenbare tekortkoming van Intersafe met betrekking tot enige overeenkomst.
 3. Alle vorderingen inzake herstel van een Gebrek, het opnieuw verrichten van de Diensten of terugbetaling van een geldsom, op welke grond dan ook, alsmede elk recht om de rechtsverhouding tussen de partijen met betrekking tot de Diensten te ontbinden, zullen op het eerste van de navolgende momenten vervallen: (a) in geval van te late melding ingevolge artikel 10.1, of (b) 12 maanden na aanvang van levering van de Diensten.

Artikel 11: Aansprakelijkheid 

 1. De aansprakelijkheid van Intersafe (i) uit hoofde van de koopovereenkomst, waaronder aansprakelijkheid wegens niet of niet tijdige levering van zaken of gebreken aan het afgeleverde, of (ii) uit anderen hoofde voor schade in welke vorm dan ook, is beperkt tot de netto-factuurwaarde van de betreffende zaken, en indien de gehele factuur niet slechts ziet op die zaken, dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. Elke en alle aansprakelijkheid van Intersafe op basis van toerekenbare tekortkoming met betrekking tot de Diensten, zal per overeenkomst beperkt zijn tot de bepalingen neergelegd in artikel 10.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 10, zal in elk geval de totale aansprakelijkheid – inclusief enige verplichting tot terugbetaling ten gevolge van ontbinding van enige overeenkomst tussen de partijen of anderszins – van Intersafe , van haar hulppersonen, tussenpersonen, directeuren, werknemers, gevolmachtigden en de aan haar gelieerde maatschappijen (tezamen de “Gerelateerde Personen”), ongeacht of deze aansprakelijkheid voortvloeit uit overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins, in het kader van de aan de wederpartij verleende Diensten nimmer het totale bedrag van de door de wederpartij aan Intersafe betaalde vergoedingen voor die Diensten overschrijden. Indien de Diensten om niet zijn geleverd, is het maximum van de aansprakelijkheid zoals bedoeld in de voorgaande volzin, beperkt tot een bedrag gelijk aan de marktwaarde van de geleverde Diensten, met in alle gevallen een maximum van EUR 10.000,- (tienduizend).
 4. De aansprakelijkheid van Intersafe is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat Intersafe in verband met de gebrekkige prestaties van haar aansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt. Intersafe is niet aansprakelijk voor schade waarvoor de wederpartij is verzekerd.
 5. Intersafe en haar Gerelateerde Personen zijn nimmer aansprakelijk jegens de wederpartij voor gevolgschade, vertragingsschade en indirecte schade van welke aard dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot inkomstenderving, winstderving, gemiste kansen, herstelkosten of andere indirecte vermogensschade), en evenmin voor verliezen of kosten die voortvloeien uit en/of verband houden met onjuistheden of onnauwkeurigheden in, of weglatingen uit gegevens of informatie die in verband met de uit hoofde van de Algemene Voorwaarden verleende Diensten aan Intersafe ter beschikking zijn gesteld.
 6. De wederpartij zal Intersafe en haar Gerelateerde Personen vrijwaren tegen vorderingen van derden (waaronder, doch niet beperkt tot, vorderingen van werknemers van de wederpartij en de aan haar gelieerde partijen en van de door de wederpartij ingeschakelde derden) met betrekking tot de (af)geleverde zaken en/of Diensten alsmede tegen alle kosten en schades die Intersafe in dat verband lijdt, waaronder maar niet beperkt tot gemaakte advocaatkosten.
 7. De aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Intersafe .

Artikel 12: Beëindiging

 1. De rechtsverhouding tussen de partijen kan uitsluitend in de volgende gevallen worden beëindigd door elk der partijen, met onmiddellijke ingang indien:
  a. de andere partij een verplichting in het kader van deze algemene voorwaarden of een andere verplichting met betrekking tot de onderhavige overeenkomst niet nakomt waarvan de nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is, of de andere partij een verplichting onder deze algemene voorwaarden of
  een andere overeenkomst niet nakomt en nakoming daarvan achterwege blijft binnen twee weken nadat haar schriftelijk mededeling van een dergelijke niet-nakoming is gedaan; of
  b. de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of wordt toegekend, of in een vergelijkbare procedure is betrokken.
 2. In geval van beëindiging van de rechtsverhouding zal de wederpartij de vergoeding en onkosten voor de tot en met de dag van de beëindiging geleverde zaken en verleende Diensten aan Intersafe voldoen.

Artikel 13: Intellectuele Eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien, know-how en handelsgeheimen) ten aanzien van zaken (waaronder: producten, systemen, materialen) en/of Diensten die door Intersafe aan de wederpartijen worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld (zoals: analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, etc.) inclusief de daaruit voortvloeiende en daarmee samenhangende resultaten (met inbegrip van afgeleide werken daarvan) berusten uitsluitend bij Intersafe c.q. haar toeleveranciers en/of licentiegevers en voor zover die bij Intersafe berusten is het Intersafe toegestaan deze voor elk doel te gebruiken. De wederpartij verkrijgt slechts gebruiksrechten voor zover deze hem uitdrukkelijk worden toegekend, één en ander tenzij door of namens Intersafe en de wederpartijen schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 2. Intersafe verleent de Diensten en levert de daarmee samenhangende resultaten voor intern gebruik door de wederpartij en uitsluitend voor het beoogde doel. Het is de wederpartij niet toegestaan zonder Intersafe ’ voorafgaande schriftelijke toestemming naar de Diensten en/of resultaten te verwijzen of deze te verstrekken aan derden.
 3. De wederpartij verkrijgt van Intersafe kopieën van de in verband met de Diensten geleverde resultaten. De wederpartij is gerechtigd deze te gebruiken, te verveelvoudigen en aan te passen voor interne doeleinden binnen diens organisatie zodra de wederpartij heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 14: Geheimhouding 

 1. Intersafe en de wederpartij zullen elk afdoende maatregelen nemen om de geheimhouding te (blijven) verzekeren van vertrouwelijke en andere informatie (“Informatie”) die de andere partij aan haar verstrekt. Elke partij zal de aan haar verstrekte Informatie enkel gebruiken in het kader van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Bovendien zal elke partij de Informatie alleen bekend maken binnen haar organisatie op een “need to know” basis en zal zij de relevante personen daarbij de in dit artikel uiteengezette geheimhoudingsplicht opleggen.

Artikel 15: Algemeen

 1. De overeenkomst en deze algemene voorwaarden omvatten de volledige rechtsverhouding c.q. overeenkomst tussen Intersafe en de wederpartij met betrekking tot de zaken en de Diensten en treden in de plaats van alle andere overeenkomsten van welke aard dan ook (schriftelijk of mondeling) met betrekking tot de zaken en de Diensten. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden onder enig recht ongeldig of niet-afdwingbaar is, wordt deze bepaling gehandhaafd voor zover rechtens toelaatbaar.
 3. Het is de wederpartij niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intersafe de rechtsverhouding tussen de partijen onder deze algemene voorwaarden of enig recht of verplichting daaronder over te dragen aan een derde. Intersafe is altijd gerechtigd zijn om de rechtsverhouding tussen de partijen onder deze algemene voorwaarden of enig recht of verplichting daaronder over te dragen aan een groepsmaatschappij waarmee zij zich op dat moment in een groep bevindt als gedefinieerd in artikel 2:24b BW, en de wederpartij verleent hierbij voor alsdan zijn medewerking aan een dergelijke overdracht.
 4. Intersafe is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal haar wederpartijen over een dergelijke wijziging informeren door een bericht op haar website te plaatsen.

Artikel 16: Toepasselijk Recht en Forum

 1. Op deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en/of enige daaruit voortvloeiende overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van offertes van, bestellingen aan en/of overeenkomsten met Intersafe en deze algemene voorwaarden zullen, indien het geschil ontstaat ten aanzien van een in Nederland gevestigde wederpartij, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
 3. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van offertes van, bestellingen aan en/of overeenkomsten met Intersafe en deze algemene voorwaarden zullen, indien het geschil ontstaat ten aanzien van een niet in Nederland gevestigde wederpartij, worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut. De plaats van arbitrage zal zijn gelegen in Nederland. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.