Privacybeleid

Dit Privacybeleid informeert u over de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna „Persoonsgegevens” genoemd) en is van toepassing wanneer u gebruikmaakt van de online toepassingen en tools van Intersafe Netherlands B.V. en de groepsmaatschappijen die deel uitmaken van de Lyreco Group (hierna collectief „Lyreco Intersafe” of „Wij/Ons/Onze" genoemd) en de informatie die in gelijk welke vorm via de online toeppassingen en tools (hierna de „Website” genoemd) aan bezoekers ter beschikking gesteld wordt (hierna de „Bezoeker” of „U/Uw” genoemd).

Dit Privacybeleid heeft twee doelstellingen:

 • informatie verstrekken aan de Bezoeker over cookies, trackers of gelijkaardige technologieën die op Onze Website gebruikt worden;
 • de Bezoeker op de hoogte brengen van de gegevensverwerking die Lyreco Intersafe eventueel uitvoert.

Door de Website te bezoeken aanvaardt de Bezoeker dat dit Privacybeleid van toepassing is.

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd door Lyreco Intersafe zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

Zulke gewijzigde bepalingen zijn van kracht vanaf het moment dat ze op de Website gepubliceerd worden.

We willen U daarom vragen om dit Privacybeleid regelmatig door te nemen.


We respecteren Uw privacy en verwerken, behandelen en beschermen Uw Persoonsgegevens zorgvuldig. Wanneer we Persoonsgegevens verwerken, waarbij we optreden als Verwerkingsverantwoordelijke, leven we de vereisten van de toepasselijke wetten en verordeningen na, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook „AVG” genoemd).

Lees Ons Privacybeleid zorgvuldig door zodat U op de hoogte bent van Uw rechten en Onze verplichtingen.


Indien u vragen over dit Privacybeleid heeft, kan u schrijven naar privacy@intersafe.eu of Lyreco Intersafe, Wilgenbos 2, 3311 JX Dordrecht, Nederland.


VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Lyreco Intersafe mag de volgende Persoonsgegevens verwerken (niet-exhaustieve lijst):

 • Contactgegevens inclusief maar niet beperkt tot Uw naam, adres, woonplaats, postcode, (mobiel) telefoonnummer of (mobiele) telefoonnummers en e-mailadres(sen);
 • Gegevens die specifiek voor de producten zijn, inclusief maar niet beperkt tot gegevens over (optische) metingen, afdrukken en foto's;
 • Uw organisatie, functietitel en beschrijving, geslacht en geboortedatum;
 • Gegevens van de sollicitatie, zoals maar niet beperkt tot Uw werkervaring, opleiding, cv en andere gegevens afhankelijk van de functie waarvoor U gesolliciteerd heeft;
 • Bankinformatie (voor betalingen) (enkel debetkaarten, geen kredietkaarten).

Lyreco Intersafe kan ook andere technische gegevens verwerken zoals URL, IP-adres, type van browser en gebruikte taal of talen, en de datum, het tijdstip en de duur van Uw bezoek aan Onze Website.


HOE WORDEN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

Lyreco Intersafe kan Persoonsgegevens die U zelf rechtstreeks aan Lyreco Intersafe bezorgt verzamelen, bijvoorbeeld zodat Wij met U een overeenkomst kunnen sluiten of om U informatie over Onze producten en/of diensten te verstrekken.

U verstrekt deze gegevens bijvoorbeeld ook door formulieren op de Website of online toepassingen voor bestellingen in te vullen, op marketingcampagnes te reageren, deel te nemen aan wedstrijden, in te schrijven op Onze nieuwsbrief/nieuwsbrieven of u kandidaat te stellen voor een van Onze vacatures op de Website.


DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Lyreco Intersafe verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Commerciële doeleinden:

 • Overeenkomsten sluiten en uitvoeren voor producten en diensten die door Lyreco Intersafe aangeboden worden
 • Beheer van de zakelijke relatie
 • Beantwoorden van vragen
 • Uitvoering van contracten: Producten bestellen en leveren

- Verbetering van onze oplossingen:

 • Publiek & Verbeteren van onze producten
 • Klantenbestand uitbreiden

- Rekrutering:

 • Aanwervingsproces

Wanneer een Bezoeker een contact- of registratieformulier op de Website invult of een e-mail naar Lyreco Intersafe stuurt, worden de verzonden gegevens bewaard voor zolang dat nodig is, afhankelijk van de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail, om de e-mail volledig te beantwoorden en de inhoud van het formulier te verwerken.

Bovendien analyseert Lyreco Intersafe Uw gedrag op de Website om de Website te verbeteren en het aanbod producten en diensten aan Uw voorkeuren aan te passen.


RECHTEN VAN DE BETROKKENE

U heeft als betrokkene een aantal rechten in verband met de Persoonsgegevens die door Lyreco Intersafe verwerkt worden, inclusief het recht op informatie en inzage, rechtzetting, recht op bezwaar of beperking van de verwerking en het recht op wissen (recht om vergeten te worden). Indien u (een van) deze rechten wil uitoefenen, dient u een e-mail te sturen naar privacy@intersafe.eu, waarbij U het recht dat U wil uitoefenen in de onderwerpregel vermeldt. Lyreco Intersafe antwoordt op Uw verzoek binnen de dertig (30) dagen. Indien Lyreco Intersafe Uw verzoek niet toekent, geeft Lyreco Intersafe daarvoor redenen.

Indien U het niet eens bent met de manier waarop Uw verzoek behandeld werd of de manier waarop Lyreco Intersafe Uw Persoonsgegevens verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Nederlandse Dienst voor Gegevensbescherming (P.O. Box 93374, 2509 AJ Den Haag, Nederland) of de nationale Dienst voor Gegevensbescherming van het land waarin U woont.GEOGRAFISCHE OPSLAG EN GEGEVENSOVERDRACHT

Lyreco Intersafe bewaart Uw Persoonsgegevens en geeft ze enkel door aan landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte ('EER') en landen die voldoende gegevensbescherming bieden zoals dat vereist wordt door de Europese Commissie in dat territorium.

Indien de verwerking een doorgifte van Uw Persoonsgegevens aan leveranciers (inclusief een leverancier van clouddiensten) in derde landen (dus buiten de E.E.R.) die niet voldoende bescherming bieden inhoudt, voert Lyreco Intersafe de doorgifte enkel uit volgens de volgende bepalingen:

 • De standaardcontractbepalingen (of „SCB”) zoals goedgekeurd door de Europese Commissie (Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van 4 juni 2021 betreffende standaardcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad of eventueel een latere versie).
 • Bindende Bedrijfsregels (of „BBR”) indien de partijen in kwestie de Europese bindende bedrijfsregels voor de verwerking van persoonsgegevens door derden aanvaard hebben.
 • Gelijk welk ander toereikend mechanisme dat officieel erkend is door de toepasselijke wetgeving op gegevensbescherming dat een toereikend niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt.

Lyreco Intersafe en derden verwerken enkel persoonsgegevens in jurisdicties waarin de toepasselijke wetgeving op persoonsgegevens van toepassing is. Deze jurisdicties omvatten de landen van de EER en derde landen waarvan de Europese Commissie erkent dat ze een voldoende hoog niveau van gegevensbescherming bieden (meer informatie vindt u op de website van de Europese Commissie).


GEGEVENS OVER KLIKGEDRAG EN HET BEZOEK

Wanneer de Bezoeker (bestelopties op) de Website gebruikt, worden bepaalde gegevens digitaal opgeslagen en verwerkt door Lyreco Intersafe, inclusief het zoek-, klik- en bestelgedrag van de Bezoeker.

Lyreco Intersafe mag de Persoonsgegevens van de Bezoeker ook voor de volgende doeleinden gebruiken: (1) om contact op te nemen met de Bezoeker, (2) om de levering van producten, diensten en informatie aan de Bezoeker (bijvoorbeeld marktonderzoek) te verbeteren, (3) om producten op een ordentelijke manier te verkopen, (4) om de Bezoeker op de hoogte te brengen van producten of diensten die hem/haar zouden kunnen interesseren (op voorwaarde dat de Bezoeker Lyreco Intersafe hiervoor toestemming gegeven heeft), (5) om geschillen te regelen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder de voorafgaande toestemming van de Bezoeker.


Google Analytics

Lyreco Intersafe gebruikt Google Analytics om na te gaan hoe de Bezoeker de Website gebruikt en hoe doeltreffend reclame van Adwords is voor de zoekresultaten op Google. Deze informatie, inclusief het adres van de computer van de Bezoeker (IP-adres) wordt doorgegeven aan en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Google.

Google gebruikt deze informatie om na te gaan hoe U de Website gebruikt, om rapporten op te stellen over de activiteit op de Website voor de websitebeheerder en om andere diensten te leveren die verband houden met de activiteit op de Website en het gebruik van het internet. Google mag deze informatie ook doorgeven aan derden wanneer dat door de wet vereist wordt of wanneer deze derden de informatie namens Google verwerken. Google verbindt uw IP-adres niet met andere gegevens die Google ter beschikking heeft. U kan het gebruik van cookies weigeren door de overeenkomstige instellingen in uw browser te selecteren. In dit geval is het echter mogelijk dat U niet alle functies van de Website volledig kan gebruiken. Door deze Website te gebruiken stemt u in met de verwerking van Uw gegevens door Google op de manier en voor de doeleinden die hierboven uiteengezet werden.


GEBRUIK VAN COOKIES

Lyreco Intersafe gebruikt cookies wanneer het elektronische diensten aanbiedt.

Meer informatie vindt u in het Cookiebeleid op de Website in kwestie.


HOE WE UW GEGEVENS BEVEILIGEN

We treffen zowel technische als organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens die we verwerken te beveiligen. Zo vermijden we onder andere dat die gegevens per ongeluk of onwettig vernield, gewijzigd of openbaar gemaakt worden of verloren gaan. We doen dit volgens de van toepassing zijnde wettelijke vereisten en richtlijnen.

Een voorbeeld van een technische maatregel is de versleuteling van Uw gegevens tijdens de doorgifte.

Enkel door Lyreco Intersafe geautoriseerde werknemers kunnen Uw gegevens bekijken. Ze hebben slechts toegang tot Uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is om hun taken uit te voeren.


HOELANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

We houden Uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor We ze verwerken. Soms moeten We Uw gegevens echter langer bijhouden.


Op dit moment wordt de volgende duur van de bewaartermijn toegepast:

 

Soort document 

Minimum bewaartermijn 

Zakelijk  

 

 

Zakelijke beslissingen  

Minimum duur van het bedrijf + 7 jaar 

Aandeelhoudersregister 

Minimum duur van het bedrijf + 7 jaar 

Register van een ontbonden vennootschap  

7 jaar 

Financiën 

 

 

 

Financiële documenten 

7 jaar 

Winst- en verliesrekening 

7 jaar 

Subsidiedocumenten 

7 jaar  

Belastings- / btw-documenten 

7 jaar 

Onroerend goed 

Documenten in verband met onroerend goed 

9 jaar  

Douane  

Douanedocumenten 

7 jaar  

HR 

 

 

 

 

Loonadministratie  

7 jaar  

Informatie over werknemers  

5 jaar na beëindiging van het contract  

Documenten in verband met pensioenregelingen 

7 jaar  

Gegevens van afgewezen sollicitanten 

4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure 

Gegevens over tijdelijke werknemers 

2 jaar na beëindiging van het contract  

Milieu  

 

 

 

 

Gegevens over chemische producten en stoffen die een gevaar voor het milieu inhouden 

10 jaar  

Milieuvergunningen 

Afhankelijk van de vergunning 

Afvalboekhouding 

5 jaar 

Verslagen over ongevallen  

5 jaar  

Kwaliteitsindicatoren betreffende het transport van gas (TSO) 

10 jaar  

Producten 

Technische naleving en documenten voor bouwproducten. Voor alle persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) geldt een bewaartermijn van 10 jaar overeenkomstig de 

VERORDENING (EU) 2016/425 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad – Hoofdstuk 2 Artikel 13 – Zie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0425 

10 jaar 

Verzekering  

Verzekeringspolissen 

7 jaar 

Aankoop 

Aankoopdocumenten (leveringen, overnames, import en export, grootboek, vorderingen, handelsschulden, aanbestedingen en verkoopadministratie)  

7 jaar  

Intellectuele Eigendom 

Documenten in verband met intellectuele eigendom 

Geen specifieke bewaartermijn 

Contracten  

 

 

Contracten, overeenkomsten en andere afspraken 

7 jaar nadat het document zijn huidige waarde verloren heeft 

Vertrouwelijkheidsovereenkomsten en niet-mededinging (met boetes) 

20 jaar  

Juridische documenten over het verlenen van diensten (advocaten, accountants, enz.) 

5 jaar 

Andere 

 

Briefwisseling 

7 jaar nadat het document zijn waarde verloren heeft 

Persoonsgegevens uitgezonderd cookies 

Niet langer dan nodig voor het bereiken van de doelen waarvoor de gegevens verzameld werden. Niet korter dan de wettelijke minimum bewaartermijn