Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het raadplegen en gebruik van de online toepassingen en tools (hierna de „Website” genoemd) van Intersafe Netherlands B.V. en groepsmaatschappijen ervan (hierna gezamenlijk „Lyreco Intersafe”) en op informatie die op de Website in welke vorm dan ook (hierna de „Informatie” genoemd) voor de Bezoeker (hierna de „Bezoeker” genoemd) beschikbaar is.

INHOUD

Lyreco Intersafe garandeert niet dat de Website foutloos en zonder onderbrekingen werkt. De informatie kan geheel of gedeeltelijk onvolledig en/of onjuist en/of achterhaald zijn. Lyreco Intersafe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik of de inhoud van externe websites die niet door Lyreco Intersafe onderhouden worden en waarnaar op de Website doorverwezen wordt en die naar de Website verwijzen. Het Privacybeleid en het Cookiebeleid van Lyreco Intersafe zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die over de Bezoeker verzameld en dan verwerkt worden op of via deze externe websites.

GEBRUIK

De Informatie op de Website is enkel bestemd om algemene informatie te verstrekken en is niet bedoeld als een aanbeveling, ontwerp, (constructie)berekening, garantie of andere weergave voor de Bezoeker. Lyreco Intersafe garandeert niet dat de Informatie (inclusief over producten van Lyreco Intersafe) juist en/of volledig is, aanvaardt hier geen verantwoordelijkheid voor en gaat niet na of de Informatie geschikt is voor het doel waarvoor de Bezoeker ze raadpleegt of voor een ander doel. Bezoekers, klanten en derden moeten altijd advies inwinnen van een professioneel adviseur om informatie te krijgen over de producten van Lyreco Intersafe en na te gaan of ze geschikt zijn voor alle gewenste toepassingen en over de van toepassing zijnde wetten en regelgeving.

De afbeeldingen en kleuren in de communicatie van Lyreco Intersafe (inclusief maar niet beperkt tot gedrukt materiaal en monsters van producten) kunnen verschillen op de te leveren producten. Monsters zijn niet bedoeld om producten te testen en zijn niet representatief voor de eigenschappen van de producten. De producten worden gemaakt binnen de opgelegde (kleur)toleranties (indien van toepassing). De verschillende productieloten kunnen van elkaar afwijken, zelfs als dezelfde kleur gebruikt wordt. De instellingen van het scherm kunnen ertoe leiden dat afbeeldingen anders of slechts beperkt weergegeven worden. Lyreco Intersafe behoudt zich het recht voor om de (specificaties van de) producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

De Bezoeker mag de Website en de Informatie (zoals documenten, foto's, tekeningen, afbeeldingen en andere inhoud) raadplegen en er kopieën van maken die uitsluitend voor persoonlijk gebruik bestemd zijn. De Bezoeker mag de Informatie enkel gebruiken voor de aankoop van producten. De Informatie mag op geen enkele manier gewijzigd of veranderd worden. Afbeeldingen van de Website mogen niet zonder de begeleidende tekst gebruikt worden.

Het is expliciet de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om altijd de meest recente Informatie op de Website te gebruiken (of op de website van de relevante leverancier/producent). Indien de Bezoeker de Informatie wil gebruiken, dient hij persoonlijk regelmatig na te gaan of de gebruikte informatie nog overeenstemt met de meest recente Informatie op de Website (of op de website van de relevante leverancier/producent). Elk andere vorm van gebruik van de Website en/of de Informatie, inclusief verdeling, reproductie (in het eigen geschreven of elektronisch (promotie)materiaal van de Bezoeker), wijziging, publicatie, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzending ervan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lyreco Intersafe (en de licentiegevers ervan waar van toepassing) door de Bezoeker is ten strengste verboden.

De Bezoeker gebruikt de Website volledig op eigen risico. De Bezoeker is verantwoordelijk voor alles wat de Bezoeker van of naar de Website stuurt.

Lyreco Intersafe mag de beschikbaarheid van de Website en/of de Informatie en diensten die op de Website aangeboden worden wijzigen of beëindigen of de toegang ertoe beperken, op gelijk welk moment of om gelijk welke reden. Wanneer de Informatie gewijzigd wordt, kan Lyreco Intersafe niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen daarvan.

AANSPRAKELIJKHEID

Lyreco Intersafe is niet aansprakelijk voor gelijk welk gevaar of verlies te wijten aan het gebruik (of de onmogelijkheid om gebruik te maken) van de Website, inclusief schade of verlies te wijten aan virussen of onjuiste of onvolledige informatie, tenzij de schade of het verlies het resultaat is van opzet of grove nalatigheid van Lyreco Intersafe. Lyreco Intersafe is al evenmin aansprakelijk voor schade of verlies te wijten aan het gebruik van elektronische middelen om via deze Website te communiceren, inclusief maar niet beperkt tot gevaar of verlies door het niet of met vertraging afleveren van elektronische boodschappen, onderscheppen of manipulatie van elektronische boodschappen door derden of door software/uitrusting gebruikt voor elektronische communicatie en de verspreiding van virussen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle auteursrechten, andere intellectuele eigendomsrechten en andere rechten in verband met de inhoud van de Website (inclusief logo's, handelsmerken, dienstmerken, software, databanken, audiobestanden, video's, teksten en foto's) zijn de eigendom van Lyreco Intersafe. Intersafe Work safe Feel safe, Herriestoppers, Infra-line, Contractor-line en My-T-Gear zijn geregistreerde handelsmerken van Lyreco Intersafe.

VRAGEN

Bezoekers kunnen bij vragen of opmerkingen per e-mail contact opnemen met Lyreco Intersafe: privacy@intersafe.eu.