Gebruikersvoorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van de online applicaties en tools (hierna: de 'Website') van Intersafe Netherlands B.V. en zijn groepsmaatschappijen (hierna gezamenlijk: 'Lyreco Intersafe') alsmede informatie die via de Website aan bezoekers (hierna: de 'Bezoeker') in welke vorm dan ook ter beschikking wordt gesteld (hierna: de 'Informatie').

INHOUD

Lyreco Intersafe garandeert niet dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Informatie kan geheel of gedeeltelijk onvolledig en/of onjuist en/of verouderd zijn. Lyreco Intersafe is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van externe internetpagina's die niet door Lyreco Intersafe worden onderhouden en waarnaar op de Website wordt verwezen of die naar de Website verwijzen. Het Privacybeleid en Cookiebeleid van Lyreco Intersafe zijn niet van toepassing op persoonlijke gegevens die op of via deze externe websites van de Bezoeker worden verzameld en vervolgens worden verwerkt.

GEBRUIK

De op de Website gepresenteerde Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet als advies, ontwerp, (bouw)berekening, garantie of andere weergave ten behoeve van de Bezoeker. Lyreco Intersafe geeft geen garantie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van de Informatie (waaronder Lyreco Intersafe-producten) of om ervoor te zorgen dat de Informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze door de Bezoeker wordt geraadpleegd of anderszins. Bezoekers, klanten en derden dienen zich altijd te laten adviseren door een professionele adviseur over (de geschiktheid van) Lyreco Intersafe-producten voor alle gewenste toepassingen en over toepasselijke wet- en regelgeving.

Afbeeldingen en kleuren in de communicaties van Lyreco Intersafe (waaronder maar niet beperkt tot drukwerk en monsters van producten) kunnen afwijken van de te leveren producten. Monsters zijn niet bedoeld om te worden gebruikt voor producttests en zijn niet representatief voor de producteigenschappen. Producten worden geproduceerd binnen de opgegeven (kleur)toleranties (indien van toepassing) en productiebatches kunnen afwijken, zelfs als dezelfde kleur wordt gebruikt. Scherminstellingen kunnen leiden tot afwijkende of beperkte weergave. Lyreco Intersafe behoudt zich het recht voor (specificaties van) zijn producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Het is de Bezoeker toegestaan de Website en de Informatie (zoals documenten, foto's, tekeningen, afbeeldingen en andere inhoud) te raadplegen en daarvan kopieën te maken, uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Elk gebruik van de Informatie is uitsluitend toegestaan in verband met de aankoop van producten door de Bezoeker. De Informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast of gewijzigd. Afbeeldingen op de Website mogen niet zonder begeleidende tekst worden gebruikt.

Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de Bezoeker om altijd gebruik te maken van de meest recente Informatie op de Website (of op de website van de betreffende leverancier/producent). Indien de Bezoeker gebruik wenst te maken van de Informatie, dient de Bezoeker regelmatig zelf te controleren of de gebruikte Informatie nog overeenkomt met de meest recente Informatie op de Website (of op de website van de betreffende leverancier/producent). Elk ander gebruik door de Bezoeker van de Website en/of de Informatie, inclusief distributie, reproductie (in eigen geschreven en elektronisch (promotie)materiaal van de Bezoeker), wijziging, publicatie, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzending daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lyreco Intersafe (en haar licentiegevers, indien van toepassing), is ten strengste verboden.

Gebruik van de Website is geheel voor eigen risico van de Bezoeker. De Bezoeker is verantwoordelijk voor alle wat de Bezoeker van of naar de Website stuurt.

Lyreco Intersafe heeft het recht om op ieder moment en om welke reden dan ook de beschikbaarheid van de Website en/of de op de Website aangeboden Informatie en diensten te wijzigen, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Lyreco Intersafe kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van eventuele wijzigingen in de Informatie.

AANSPRAKELIJKHEID

Lyreco Intersafe is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door (de onmogelijkheid van) het gebruik van de Website, inclusief schade of verlies als gevolg van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade of het verlies het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Lyreco Intersafe. Lyreco Intersafe is evenmin aansprakelijk voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen met deze Website, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – schade of verlies als gevolg van het niet bezorgen of vertragen van de bezorging van elektronische berichten, het onderscheppen of manipuleren van elektronische berichten van derden of door software/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overdracht van virussen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot de inhoud van de Website (inclusief logo's, handelsmerken, dienstmerken, software, databases, audio, video, tekst en foto's), zijn eigendom van Lyreco Intersafe. Intersafe Work safe Feel safe, Herriestoppers, Infra-line, Contractor-line en My-T-Gear zijn o.a. geregistreerde handelsmerken van Lyreco Intersafe.

VRAGEN

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot het bovenstaande, kan de Bezoeker per e-mail contact opnemen met Lyreco Intersafe: privacy@intersafe.eu.